Thursday, Dec 18th

Vietnamese English

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
*****
THÔNG TIN THÍ SINH:
Tìm theo Số báo danh Tìm theo Họ và Tên hay Tên
Lưu ý: Bạn phải nhập họ tên đầy đủ hay nhập tên hoặc nhập số báo danh (ví dụ: DVTA510) , sau đó chọn Tìm theo Họ và Tên hay Tên hoặc Tìm theo Số báo danh để bắt đầu tìm kiếm
Trang chủ