Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (+84).0294.3855246 * Fax: (+84).0294.3855217
 
Phòng Khảo thí - Bộ phận Tuyển sinh
Điện thoại: (+84).0294.3855944
 
Phòng Đào tạo Sau đại học
Điện thoại: (+84).0294.3500779
 
Phòng Đào tạo
Điện thoại: (+84).0294.3855247
 
Phòng Công tác sinh viên học sinh
Điện thoại: (+84).0294.3855735
 
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
Điện thoại: (+84).0294.3855549