Tỉnh Trà Vinh
Thành phố Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
(+84)294.3855944
(+84).294.3855217
tuyensinh@tvu.edu.vn
https://www.tuyensinh.tvu.edu.vn
UBND Tỉnh Trà Vinh
Đại học
Công lập

Tên trường: Trường Đại học Trà Vinh, mã trường trong tuyển sinh: DVT.
Tầm nhìn:  Là trường đại học định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc và đặc thù
Sứ mệnh: Trường Đại học Trà Vinh đào tạo đa ngành, đa cấp, liên thông, đáp ứng nhu cầu của người học; nghiên cứu khoa học; phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội; góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

STT Loại cơ sở Tên cơ sở Địa điểm Diện tích đất Diện tích xây dựng Sắp xếp
1 Cơ sở đào tạo chính Trường Đại học Trà Vinh Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
2 Cơ sở đào tạo chính Khu II Số 105, đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
3 Cơ sở đào tạo chính Khu IV Số 227, Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Phan Quốc Nghĩa Trưởng phòng khảo thí 0903171057 nghiatvnt@tvu.edu.vn
2 Trần Kim Khánh Phó trưởng phòng khảo thí 0945639659 kimkhanhtran@tvu.edu.vn