Thanh tra làm rõ sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục

Thứ sáu - 28/01/2022 05:23 185 0
GD&TĐ - Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm trái quy định của Đảng, Nhà nước... để xảy ra nhiều sai phạm trong tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, đào tạo...
Thanh tra làm rõ sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục

Vi phạm trong tổ chức cán bộ

Ngày 28/1, Bộ GD&ĐT có thông báo kết luận thanh tra đột xuất tại Học viện Quản lý giáo dục.

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, về tổ chức bộ máy, nhân sự, từ 2018 đến 6/12/2019, Học viện Quản lý giáo dục không có Hội đồng học viện để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định.

Học viện chưa có văn bản quy định và chưa có sự thống nhất về quy trình, thủ tục thực hiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc. Thành lập mới 2 trung tâm là không cân đối, không phù hợp với số lượng viên chức và chủ trương giảm đơn vị theo Nghị quyết 19-NQ/TW. 

Học viện chậm kiện toàn đủ số lượng lãnh đạo; không bảo đảm tỷ lệ cơ cấu chức danh giảng viên, nghiên cứu viên và tỷ lệ cơ cấu viên chức, người lao động thuộc khối hành chính, hỗ trợ; bố trí 13 đơn vị có số lượng dưới 7 người, cá biệt có đơn vị chỉ có từ 2 đến 3 nhân sự là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Đơn cử, việc tuyển dụng cán bộ bằng hình thức không được quy định trong Luật Viên chức 2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Thông tư 15. Các trường hợp này đều thiếu minh chứng về hồ sơ và quy trình tiếp nhận theo quy định của Quy chế 346. 

Cùng với đó, xây dựng và phê duyệt quy hoạch cán bộ, với quyết định phê duyệt quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc và quá trình thực hiện không có nội dung về rà soát là chưa đúng quy định. 

Quyết định số 178/QĐ-HVQLGD ngày 19/12/2017 của Đảng ủy Học viện về việc phê duyệt quy hoạch quản lý cấp Trưởng/Phó trưởng các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2021, phê duyệt quy hoạch năm 2017 không đúng chức danh quy hoạch Trưởng/Phó trưởng phòng Đào tạo đối với các ông Trương Vĩnh Bình, Cao Xuân Liễu theo đề nghị của Phòng Đào tạo và kết quả của Đảng ủy Học viện.

Về bổ nhiệm, 7 đơn vị có số lượng viên chức dưới 7 người nhưng vẫn bố trí 1 cấp phó, cá biệt có đơn vị có 2 nhân sự gồm 1 cấp trưởng và 1 cấp phó là không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hương, Đặng Thị Minh Hiền, Hà Thanh Hương trước thời điểm 15/1/2019 không đúng quy định của Luật Viên chức 2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Việc tiếp nhận và bổ nhiệm đối với bà Đặng Thị Thu Hương, Đặng Thị Minh Hiền, Hà Thanh Hương, ông Trình Thanh Hà và Đỗ Phú Hải đều không có bước gặp nhân sự và có sai sót về quy trình thực hiện theo Quy chế 855.

Các trường hợp bổ nhiệm tại chỗ: Bà Đào Thị Thu Hằng, ông Kim Mạnh Tuấn được bổ sung quy hoạch gắn với bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng không đúng quy định. Đảng ủy Học viện có 2 văn bản cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm, các văn bản không thống nhất về chủ trương để thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với bà Đào Thị Thu Hằng. 

Thanh tra Bộ nêu rõ, trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc về Hội đồng học viện, Giám đốc Học viện, Phó Giám đốc được giao nhiệm vụ về công tác tổ chức nhân sự, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các cá nhân có liên quan.

Sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản

Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản.

Từ năm 2018 đến 2020, Hội đồng học viện không ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tài chính năm theo quy định khoản 2 Điều 16 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Học viện chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm trong kỳ thanh tra theo Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thông báo xét duyệt ngân sách hằng năm của Bộ GD&ĐT. Ban hành tờ trình, hợp đồng, thông báo, biên bản liên quan các khoản thu ngoài học phí, lệ phí đều không có căn cứ cho khoản thu, dự toán khoản thu, nội dung chi... Chậm thanh toán tiền dạy cho giảng viên hình thức trực tiếp tại một số địa phương.

Chi Phụ cấp ưu đãi (40-45%) cho 124 lượt giảng viên khi không xác định được giờ giảng của giảng viên là không đúng quy định. Việc thanh toán chi vượt giờ cho giảng viên còn chậm, muộn và giảng viên vượt giờ nhiều so với quy định của Bộ Luật Lao động 2019.

Một số khoản nợ phải thu, phải trả chưa theo dõi cụ thể đối tượng, một số tạm ứng nhiều năm chưa xử lý dứt điểm, cuối năm tài chính chưa đối chiếu, xác nhận công nợ theo quy định. Tiếp nhận, tự thực hiện khoản viện trợ 121.150 bảng Anh từ Đại học QUB là không đúng với quy định theo khoản 2, Điều 3, Thông tư số 225/2010/TT-BTC...

Về quản lý tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản, Học viện cho thuê diện tích của cơ sở hoạt động sự nghiệp các năm 2018, 2019, 2020 chưa thực hiện đúng việc đấu giá cho thuê tài sản theo quy định.

Học viện không tổ chức lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu ngày 14/1/2019 lựa chọn đơn vị thực hiện xuất bản giáo trình phục vụ đào tạo trình độ đại học....

Về đào tạo, bồi dưỡng, năm 2020, Học viện tuyển sinh vượt 132 chỉ tiêu trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Học viện không báo cáo về việc phối hợp đặt lớp đào tạo trình độ đại học đối với các đơn vị: Trường ĐH Mở Hà Nội, Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên và một số tồn tại khác... trong đào tạo và bồi dưỡng.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thông báo của Bộ GD&ĐT nêu rõ, để xảy ra sai phạm, tồn tại do lãnh đạo Học viện đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm trái quy định của Đảng, Nhà nước; không thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và Thông báo quyết toán hàng năm của Bộ GD&ĐT.

Để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong các lĩnh vực về tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản, đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ, thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Thiếu sự giám sát, kiểm tra của viên chức Học viện đối với việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của Học viện thông qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 

Kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT cũng ghi rõ: Để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thời kỳ.

Cụ thể, Hội đồng học viện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 chịu trách nhiệm các hạn chế, thiếu sót liên quan đến hoạt động của Hội đồng học viện theo chức năng, nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Giám đốc Học viện với tư cách là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chung và trực tiếp có những hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại các nội dung thanh tra. Các Phó Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trong phạm vi được Giám đốc phân công, giao nhiệm vụ.

Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại các Kết luận thanh tra trong từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với chấn chỉnh công tác quản lý và khắc phục hậu quả của Học viện Quản lý giáo dục, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Đảng ủy Bộ GD&ĐT xem xét trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục trong công tác lãnh đạo Học viện thực hiện các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng học viện/Chủ tịch Hội đồng học viện, Giám đốc Học viện liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại Kết luận thanh tra.

Đồng thời, hướng dẫn Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra theo quy định pháp luật...

Tác giả bài viết: Đức Hạnh - Đăng Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 28 | lượt tải:10

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 25 | lượt tải:30

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 88 | lượt tải:34

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1417 | lượt tải:238

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 680 | lượt tải:123
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập482
  • Máy chủ tìm kiếm261
  • Khách viếng thăm221
  • Hôm nay104,931
  • Tháng hiện tại918,158
  • Tổng lượt truy cập21,097,038
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944