Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 10, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Thứ năm - 29/11/2018 05:27 250 0
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 10, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 10, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

29/11/2018

Căn cứ văn bản số 10473/UBND-NV ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018. Ủy ban nhân dân quận 10 thông báo:

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2015 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2015 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UB ngày 28/4/2003 của UBND Quận 10 về việc thành lập Ban Bồi thường GPMB Quận 10;

Căn cứ Thông báo số 3201/TB-UBND ngày 19/4/2017 của UBND Quận 10 về việc duyệt số lượng người làm việc năm 2017 cho Ban Bồi thường GPMB;

Căn cứ Quyết định số 17707/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Bồi thường GPMB.

Đề án vị trí việc làm số 404/ĐA-BBT ngày 23/10/2018 của Ban Bồi thường GPMB;

Ban Bồi thường GPMB Quận 10 xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Đặc điểm tình hình đơn vị

Ban Bồi thường GPMB Quận 10 là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ , tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm 2017 và đầu năm 2018 nhân sự tại Ban Bồi thường có nhiều biến động, đơn vị đã linh động bố trí một số nhân sự kiêm nhiệm và tạm thời tuyển dụng một số nhân sự hợp đồng để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

II. Nội dung kế hoạch:

1. Số lượng nhân sự cần tuyển dụng:

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đề án vị trí việc làm, Ban Bồi thường GPMB xây dựng biên chế khung của đơn vị được giao là 13 người, trong đó:

– Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: 07 người;

– Hiện còn thiếu: 06 người.

– Dự kiến chức danh nghề nghiệp cần tuyển: 05 người bố trí vào các vị trí sau:

TT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp cần tuyển Số lượng Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ
1 Tổ khảo sát Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003)
02 – Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Kỹ sư (trắc địa, địa chính, quản lý dân dụng…) hoặc kiến trúc sư.

– Yêu cầu khác: Am hiểu các tiêu chuẩn, quy định về đo đạc, bản đồ,  trắc địa công trình; thành thạo các phần mềm ứng dụng có liên quan vị trí việc làm.

– Ưu tiên đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

– Không thực hiện thi môn ngoại ngữ do không yêu cầu về ngoại ngữ.

2 Tổ chính sách Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003)
02 – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành hành chính.

– Yêu cầu khác: am hiểu kiến thức pháp luật về lĩnh vực bồi thường giải tỏa và hỗ trợ tái định cư; kiến thức về  nhà ở – đất ở.

– Ưu tiên đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

– Không thực hiện thi môn ngoại ngữ do không yêu cầu về ngoại ngữ.

3 Tổ chức- hành chính- quản trị Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003)
01 – 01 nhân sự tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hành chính; Đảng viên

– Ưu tiên đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

– Không thực hiện thi môn ngoại ngữ do không yêu cầu về ngoại ngữ.

Tổng cộng 05

2. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

– Có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng.

– Có bằng tốt nghiệp đại học theo các vị trí tuyển dụng;có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Các trường hợp không nhận hồ sơ dự tuyển:

Những người đang trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục không được đăng ký dự tuyển.

3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BGĐĐT ngày 15 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

3.2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IIINội dung và hình thức tuyển dụng, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển:

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

1.1. Vòng 1: Chọn lọc hồ sơ dự tuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng tại mục 3.1.

1.2. Vòng 2: Thi tuyển.

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện thông qua các môn thi với thời gian cụ thể như sau:

Kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút.

Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

– Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;

– Thi thực hành, thời gian thi 60 phút.

Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút.

2. Cách tính điểm:

2.1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2.2. Điểm được tính như sau:

– Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

2.3. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Xác định người trúng tuyển:

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định khoản III phần 1 của kế hoạch này, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển là người có kết quả thi tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển;

IVTổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện:

– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và báo cáo Ủy ban nhân dân quận 10, từ 05/11/2018 ngày 16/11/2018;

– Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên báo (03 kỳ liên tiếp); Cổng thông tin điện tử Quận 10 và niêm yết công khai tại Ban bồi thường GPMB Quận 10, từ ngày 19/11/2018 đến hết 30/11/2018.

– Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 19/11/2017 đến hết ngày 07/12/2018, theo giờ hành chính.

+ Địa điểm tiếp nhận: Ban Bồi thường GPMB Quận 10, địa chỉ 283 Ngô Gia Tụ Phường 03- Quận 10.

– Niêm yết danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở Ban bồi thường GPMB và thông báo trên trang điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 10.

– Thành lập Hội đồng tuyển dụng: từ ngày 06/12/2018 đến ngày 26/12/2018 (trong vòng 15 ngày) kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Thủ trưởng đơn vị tuyển dụng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và bộ phận giúp việc cho Hội đồng.

– Tổ chức thi tuyển: từ ngày 27/12/2018 đến 31/12/2018.

– Địa điểm: 283 Ngô Gia Tự Phường 03- Quận 10.

– Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận công nhận kết quả tuyển dụng.

3. Thông báo kết quả tuyển dụng:

– Niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của quận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả xét tuyển.

– Phúc khảo kết quả tuyển dụng: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển; không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

4. Hợp đồng làm việc:

Căn cứ kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định.

Căn cứ Khoản 2, khoản 3, Điều 1, Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định:Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyn bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đng làm việc với người trúng tuyn viên chức. Trường hợp “Người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ  không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc và có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hủy bỏ kết quả trúng tuyển”.

5. Tập sự:

– Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện tập sự theo quy định tại Điều 20, 21 và 22 Nghị định số29/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

– Trường hợp được miễn chế độ tập sự: Người trúng tuyển viên chức được miễn chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

Tác giả bài viết: Nguồn tin: quan10.hochiminhcity.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 35 | lượt tải:10

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:30

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 98 | lượt tải:35

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1439 | lượt tải:239

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 687 | lượt tải:124
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập351
  • Máy chủ tìm kiếm122
  • Khách viếng thăm229
  • Hôm nay36,699
  • Tháng hiện tại1,318,397
  • Tổng lượt truy cập21,497,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944