Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Chủ nhật - 18/11/2018 12:48 469 0
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính ngành; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế. Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; ủy viên ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; ủy viên ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; ủy viên ủy ban quốc gia về trẻ em; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.

Là chủ tài khoản số 1 của Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Thi đua - Khen thưởng. Phụ trách các địa bàn: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025.

Tham gia các Ban chỉ đạo, ủy ban quốc gia, Ban, Hội: ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; ủy ban quốc gia vì sự phát triển bền vững; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; giáo dục dân tộc; quản lý chất lượng; phát triến ngành sư phạm; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; xuất bản; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Vụ Giáo dục dân tộc; Cục Quản lý chất lượng; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Cơ sở vật chất; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng.

Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án Phát triển các trường trung học phô thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 732);

Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2; Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2; Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội: Ban Chỉ đạo Trung ương yề phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Công nghệ thông tin; Thanh tra; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Tạp chí Giáo dục.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020 (Đề án 599); Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thông giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025; Đề án Đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Đề án Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đên 2020; Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội: Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017; Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Ảnh minh hoạ 5
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao Quyết định cho Thứ trưởng Lê Hải An.  

Thử trưởng Lê Hải An phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; báo chí, truyền thông giáo dục; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo Giáo dục và Thời đại.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Dự án Nâng cấp Trường đại học Cần Thơ.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896); Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Là chủ tài khoản số 2 của Bộ. Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4224/QĐ-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Thông báo số 932/TB-BGDĐT ngày 04/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, để bảo đảm yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng cho phù hợp.

Tác giả bài viết: Lập Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 808 | lượt tải:195

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 585 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1702 | lượt tải:258

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2359 | lượt tải:397

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1569 | lượt tải:250
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập147
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm146
  • Hôm nay31,563
  • Tháng hiện tại438,932
  • Tổng lượt truy cập45,116,602
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944