Bệnh viện Đa Khoa Long An ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ hai - 20/09/2021 00:02 888 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
Bệnh viện Đa Khoa Long An ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Bệnh viện Đa Khoa Long An ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

20/09/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 6286/SYT-TCHC ngày 16/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Long An (85 chỉ tiêu);

Căn cứ Quyết định 2326/QĐ-BVĐKLA ngày 14/6/2021 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Căn cứ yêu cầu vị trí việc làm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An xây dựng Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc tại đơn vị; có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

2. Nguyên tắc xét tuyển:

Tuyển đủ số lượng người còn thiếu so với số lượng người làm việc đã được phê duyệt theo Quyết định số 2326/QĐ-BVĐKLA ngày 14/6/2021.

Đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

Người dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo Điều 5 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN TUYỂN, ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu, trong đó gồm:

 

Stt

 

Vị trí việc

làm

 

Chức danh

nghề nghiệp

 

Trình độ chuyên môn

cần tuyển

Chỉ tiêu cần

tuyển

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Bác sĩ hạng III

 

 

 

 

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Tốt nghiệp Bác sĩ – trình độ: đại học y khoa trở lên  

30

Bác sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Răng Hàm Mặt – trình

độ: đại học trở lên

 

03

Bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa Huyết học hoặc Hóa sinh hoặc Vi sinh học – trình độ: Chuyên khoa I hoặc

Thạc sĩ trở lên

 

 

01

 

 

 

2

 

 

Điều dưỡng hạng III

 

 

Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

Tốt nghiệp  Điều  dưỡng  đa

khoa – trình độ: đại học trở

lên

 

06

Tốt nghiệp Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức – trình độ: đại học trở

lên

 

03

 

3

Điều dưỡng

hạng IV

Điều dưỡng hạng

IV V.08.05.13

Tốt nghiệp  Điều  dưỡng  đa

khoa – trình độ: cao đẳng trở

lên

 

18

 

4

Kỹ thuật y

hạng III

Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 Tốt   nghiệp   chuyên ngành Xét nghiệm hoặc Di truyền

học – trình độ: Chuyên khoa

 

01

 

 

Stt

 

Vị trí việc

làm

 

Chức danh

nghề nghiệp

 

Trình độ chuyên môn

cần tuyển

Chỉ tiêu cần

tuyển

I hoặc Thạc sĩ trở lên
Tốt   nghiệp   chuyên ngành Xét nghiệm – trình độ: đại

học trở lên

 

02

 

5

Kỹ thuật y

hạng IV

Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 Tốt   nghiệp   chuyên        ngành

Kỹ thuật hình ảnh – trình độ:

cao đẳng trở lên

 

03

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Dược hạng III

 

 

 

 

 

Dược hạng III V.08.08.22

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược lý và dược lâm sàng – trình độ: Chuyên khoa II trở

lên

 

01

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược lý và dược lâm sàng – trình độ: Chuyên khoa I

hoặc Thạc sĩ trở lên

 

01

Tốt   nghiệp   chuyên        ngành

Dược – trình độ: đại học trở

lên

 

01

 

7

Dược hạng IV Dược hạng IV V.08.08.23 Tốt   nghiệp   chuyên        ngành

Dược – trình độ: cao đẳng trở lên

 

03

 

8

 

Kế toán viên

 

Kế toán viên 06.031

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc Kế toán, kiểm toán – trình độ: đại học trở

lên

 

07

 

 

9

 

 

Kỹ sư

 

 

Kỹ sư

V.05.02.07

Tốt   nghiệp   chuyên        ngành

Kỹ thuật y sinh – trình độ: đại học trở lên

 

01

Tốt   nghiệp   chuyên ngành Khoa học máy tính – trình

độ: đại học trở lên

 

01

 

10

Lưu trữ

viên trung

cấp

Lưu trữ viên trung

cấp

V.01.02.03

Tốt   nghiệp   chuyên        ngành

Lưu trữ học – trình độ: cao

đẳng trở lên

 

01

 

Stt

 

Vị trí việc

làm

 

Chức danh

nghề nghiệp

 

Trình độ chuyên môn

cần tuyển

Chỉ tiêu cần

tuyển

 

11

 

Kỹ thuật

viên

 

Kỹ thuật viên V.05.02.08

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện, điện lạnh hoặc Điện lạnh – trình độ: cao đẳng trở

lên

 

02

TỔNG CHỈ TIÊU 85

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Tổ tiếp nhận hồ sơ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (địa chỉ: số 211 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong vòng 30 ngày và trong giờ hành chính (không nhận hồ sơ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ), kể từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 19/10/2021.

2.  Địa điểm nộp hồ sơ:

Tổ Tiếp nhận hồ sơ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Địa chỉ: số 211 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, Long An.

Điện thoại: (0272) 3581 113        (nội bộ: 113).

3.  Cách thức nộp hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển không trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thì người nộp hồ sơ phải có giấy Ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương) và phải ký tên, ghi rõ họ tên của người nộp hồ sơ trong sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ.

Tiếp nhận qua đường Bưu chính: thời gian tiếp nhận dựa vào thời gian niêm yết của Bưu chính.

Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN:

1.  Thời gian kiểm tra:

Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 24/10/2021.

2.  Địa điểm kiểm tra:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, địa chỉ: số 211, Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC:

1. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức: Thông qua hình thức Xét tuyển.

Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức bao gồm: 2 vòng theo Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2.  Xác định người trúng tuyển:

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo Điều 12 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

VII.  HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH

1. Hình thức kiểm tra sát hạch

Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn.

2.  Địa điểm kiểm tra sát hạch

Bệnh viện Đa khoa Long An. Địa chỉ: số 211 Nguyễn Thông, phường 3, Thành phố Tân An, Long An.

VIII.  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo nhu cầu tuyển dụng trên Báo Long An (01 lần); đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn); cổng thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (địa chỉ: www.bvdkla.longan.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bệnh viện Đa khoa Long An từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 19/10/2021 theo Điều 14 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trình tự tổ chức tuyển dụng:

+ Thành lập Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ theo Điều 8, Điều 15 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, dự kiến gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng Giám đốc Chủ tịch HĐ
2. Bà Lê Thị Thùy Trinh PT P. TCCB Phó Chủ tịch HĐ
3. Ông Nguyễn Quốc Doanh Phó giám đốc Ủy viên
4. Bà Trần Kim Nhi Phó giám đốc Ủy viên
5. Bà Huỳnh Thùy Dương TP. TCKT Ủy viên
6. Bà Lê Thị Kim Quyên TP. Điều dưỡng Ủy viên
7. Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh P. TCCB Ủy viên/Thư ký

+ Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch theo Điều 8, Điều 15 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng: thành lập Tổ Thư ký giúp việc để thực hiện tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, gọi phỏng vấn.

+ Tổ chức xét tuyển: theo khoản 4, Điều 15 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngày 25/10/2021: Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1; đồng thời niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển tại vòng 2 trên bảng tin của Bệnh viện, đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn); cổng thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (địa chỉ: bvdkla.longan.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng Thông báo cho thí sinh thời gian, địa điểm dự kiểm tra sát hạch. Thời gian kiểm tra sát hạch dự kiến từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021.

Ngày 24/11/2021: Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Bệnh viện xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Ngày 04/12/2021: Hội đồng tuyển dụng Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn); cổng thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (địa chỉ: bvdkla.longan.gov.vn) và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển.

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Ngày 19/12/2021: Người trúng tuyển đến Bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo khoản 1, Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc: Theo Điều 18 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ngày 25/12/2021: Bệnh viện ra Quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi Quyết định tới người trúng tuyển.

Ngày 28/12/2020: Hội đồng xét tuyển báo cáo bằng văn bản kết quả xét tuyển trình Giám đốc Sở Y tế Long An phê duyệt đề nghị xếp lương người trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng.

Ngày 01/01/2022: Người trúng tuyển đến ký Hợp đồng làm việc và nhận việc.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

IX.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức Cán bộ:

Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng trình Sở Y tế Long An phê duyệt.

Chuẩn bị các biểu mẫu, biên bản cho công tác tuyển dụng.

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện thực hiện các nội dung tuyển dụng.

Cử viên chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

2.  Phòng Hành chính Quản trị:

Chuẩn bị công tác hậu cần.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

3.  Các khoa, phòng khác:

Thực hiện nhiệm vụ khi được Giám đốc phân công.

4.  Các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng:

Thực hiện các hoạt động được phân công, báo cáo kịp thời Chủ tịch Hội đồng những vấn đề cần khắc phục.

5.  Thư ký Hội đồng và Tổ giúp việc:

Tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch của Ban kiểm tra sát hạch;

Báo cáo Hội đồng kết quả xét tuyển và các nội dung về tuyển dụng;

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Hội đồng tuyển dụng và Giám đốc để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An năm 2021.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 4253/KH-BVĐKLA ngày 08/9/2021 về tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Nguồn tin: bvdkla.longan.gov.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 797 | lượt tải:189

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 567 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1677 | lượt tải:255

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2349 | lượt tải:395

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1553 | lượt tải:248
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập249
  • Hôm nay59,442
  • Tháng hiện tại1,447,054
  • Tổng lượt truy cập44,653,100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944