BQL các dự án ODA tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ sáu - 10/09/2021 23:22 319 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...

BQL các dự án ODA tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

11/09/2021

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ về hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-BQL ngày 24/8/2021 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La năm 2021;

Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 14 chỉ tiêu, cụ thể

1. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 13 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Tư vấn đầu tư xây dựng; chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III (mã số: 05.02.07), 04 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Quản lý dự án; chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III (mã số: 05.02.07), 03 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Kế hoạch và Đầu tư; chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (mã số: 003), 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Kế toán; chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên (mã số: 031), 02 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Quản lý vận hành và tài sản công trình sau đầu tư; chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III (mã số: 05.02.07), 03 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Hành chính – Tổng hợp; chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (mã số: 003), 01 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu phiếu đăng ký xét tuyển gửi kèm thông báo này)

Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính 01 phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy định tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính thức văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)…theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

3.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển

Vị trí việc làm: Tư vấn đầu tư xây dựng; chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III (mã số: 05.02.07).

Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, công nghệ kỹ thuật giao thông, xây dựng công trình.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

Vị trí việc làm: Quản lý dự án; chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III (mã số: 05.02.07).

Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

Vị trí việc làm: Kế hoạch và Đầu tư; chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (mã số: 003).

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính, Quản trị kinh

Vị trí việc làm: Tài chính – Kế toán; chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên (mã số: 031).

Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán, Kế toán – Kiểm toán.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

Vị trí việc làm: Quản lý vận hành và tài sản các công trình sau đầu tư; chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III (mã số: 05.02.07).

Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Cấp thoát nước; kỹ thuật công trình xây dựng; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

Vị trí việc làm: Hành chính – Tổng hợp; chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (mã số: 003).

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị hành chính.

4.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, độiviên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.”

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

2. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3.  Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2

+ Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm

4.  Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

5. Phúc khảo: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2021 (trừ ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật). Sáng từ 7h30’ đến 11h00’; chiều từ 13h30’ đến 17h30’.

2.  Địa điểm tiếp nhận

Tại Văn phòng Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La (địa chỉ: Số 47, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại liên hệ: 02123.799.968).

Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La trân trọng thông báo.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonla.gov.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1156 | lượt tải:264

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 874 | lượt tải:251

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2160 | lượt tải:344

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2745 | lượt tải:458

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2032 | lượt tải:307
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay36,020
  • Tháng hiện tại927,510
  • Tổng lượt truy cập47,984,139
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944