Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ sáu - 10/04/2020 21:42 342 0
Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

11/04/2020

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp, Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện chung

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

– Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nội dung, hính thức tuyển dụng

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

+ Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

a) Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu

TT Vị trí tuyển dụng Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm Chỉ tiêu xét tuyển Trình độ/ chuyên ngành đào tạo
1 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về ứng phó biến đổi khí hậu Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu. 01 Tốt nghiệp đại học trở lên;

Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường; Khí tượng, Thủy văn, Thủy lợi;

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2 Triển khai các hoạt động MRV trong thích ứng với biến đổi khí hậu Thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) trong thích ứng với biến đổi khí hậu. 01 Tốt nghiệp đại học trở lên;

Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Khoa học môi trường, Phát triển bền vững, Nông nghiệp, Thủy văn, Thủy lợi;

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

3 Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng biến đổi khí hậu Thực hiện hiện công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về thích ứng với biến đổi khí hậu. 01 Tốt nghiệp đại học trở lên;

Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Phát triển bền vững, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Xã hội học, Truyền thông;

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

4 Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu và kiểm kê khí nhà kính. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, kiểm kê khí nhà kính; Quản lý, khai thác dữ liệu về biến đổi khí hậu, kiểm kê khí nhà kính. 01 Tốt nghiệp đại học trở lên;

Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Khoa học môi trường, Khí tượng, Thủy văn, Tài nguyên nước, Công nghệ thông tin;

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

Tổng 04

b) Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp

TT Vị trí tuyển dụng Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm Chỉ tiêu xét tuyển Trình độ/ chuyên ngành đào tạo
1 Bảo vệ tầng ô-dôn, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ tầng ô-dôn và phát triển kinh tế các-bon thấp Thực hiện hiện các công ước, thỏa thuận, cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn; thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn. 01 Tốt nghiệp đại học trở lên;

Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường, Hóa môi trường, Kinh tế;

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2 Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Phát triển kinh tế các-bon thấp Thực hiện điều tra, khảo sát, triển khai thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế các-bon thấp. 02 Tốt nghiệp đại học trở lên;

Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý môi trường, Hóa môi trường, Kinh tế;

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

Tổng 03

4. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

– Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2028 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô).

– 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 08h00 ngày 09 tháng 4 năm 2020 đến 17h00 ngày 08 tháng 5 năm 2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu, Phòng A406, tầng 4 nhà A, địa chỉ số 10 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

– Số điện thoại cố định: 0432.7759430.

– Số điện thoại di động: 0947.860686.

5. Thời gian xét tuyển, lệ phí

a) Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu và Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2020.

b) Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Nguồn tin: dcc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1213 | lượt tải:273

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 917 | lượt tải:256

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2217 | lượt tải:346

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2784 | lượt tải:460

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2091 | lượt tải:310
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập101
  • Hôm nay31,214
  • Tháng hiện tại42,711
  • Tổng lượt truy cập48,368,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944