Cục Năng lượng nguyên tử tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ hai - 25/05/2020 04:12 307 0
Cục Năng lượng nguyên tử thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cho Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục như sau: ...
Cục Năng lượng nguyên tử tuyển dụng viên chức năm 2020

Cục Năng lượng nguyên tử tuyển dụng viên chức năm 2020

25/05/2020

Cục Năng lượng nguyên tử thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cho Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục như sau:

I. VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Các vị trí tuyển dụng, gồm 06 vị trí:

– 01 nghiên cứu viên về thông tin năng lượng nguyên tử;

– 01 nghiên cứu viên về chính sách năng lượng nguyên tử;

– 01 nghiên cứu viên về phát triển ứng dụng công nghệ bức xạ;

– 01 chuyên viên kế hoạch – tổng hợp;

– 01 chuyên viên hành chính – quản trị;

– 01 kế toán viên (phụ trách kế toán).

2. Vị trí tuyển dụng và tiêu chuẩn (trình độ, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm) tuyển dụng viên chức năm 2020: 

TT Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn trình độ, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm (*) Ghi chú

 

1 Nghiên cứu viên về thông tin năng lượng nguyên tử

 

01 Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Vật lý, Công nghệ hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật phù hợp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn khác:

– Có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

– Đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN hoặc là tác giả của 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

2 Nghiên cứu viên về chính sách năng lượng nguyên tử 01 Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp Đại học loại giỏi hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Vật lý, Công nghệ hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Quản lý khoa học và công nghệ hoặc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật phù hợp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn khác:

– Có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

– Đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN hoặc là tác giả của 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

3 Nghiên cứu viên về phát triển ứng dụng công nghệ bức xạ 01 Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp Đại học loại giỏi hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Vật lý, Công nghệ hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân hoặc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật phù hợp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn khác:

– Có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

– Đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN hoặc là tác giả của 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

4 Chuyên viên kế hoạch – tổng hợp 01 Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ hoặc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật phù hợp;

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn khác:

– Có kinh nghiệm làm việc từ 04 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

– Có kinh nghiệm làm công tác kế hoạch khoa học và công nghệ.

5 Chuyên viên hành chính – quản trị 01 Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn khác:

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

– Có kinh nghiệm làm công tác hành chính – quản trị.

6 Kế toán viên

(Phụ trách kế toán)

01 Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán;

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn khác:

– Có kinh nghiệm làm việc kế toán tối thiểu 02 năm (ưu tiên người có kinh nghiệm làm kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và liệt kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử (Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. ĐT: 024.38263251) trong giờ hành chính các ngày làm việc
từ 01/6/2020 đến 22/6/2020.

Lưu ý: Khuyến khích người dự tuyển nộp hồ sơ cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển; Không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

V. THỜI GIAN PHỎNG VẤN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian phỏng vấn: Dự kiến 01 ngày, từ 23/06/2020 đến 25/6/2020.

2. Phí dự tuyển: Mức thu phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Mẫu Bìa hồ sơ

Nguồn tin: most.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1213 | lượt tải:273

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 916 | lượt tải:256

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2216 | lượt tải:346

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2784 | lượt tải:460

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2091 | lượt tải:310
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập110
  • Hôm nay31,214
  • Tháng hiện tại41,925
  • Tổng lượt truy cập48,367,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944