Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức Giáo dục năm học 2018 – 2019 (Đợt 2)

Chủ nhật - 27/01/2019 22:07 1.110 0
Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quận 12 năm học 2018 – 2019 (Đợt 2) gồm 42 người ...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức Giáo dục năm học 2018 – 2019 (Đợt 2)

24/01/2019

Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy  ban nhân dân Quận 12 về Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quận 12 năm học 2018 – 2019 (Đợt 2).

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quận 12 năm học 2018 – 2019 (Đợt 2) như sau:

I. Nguyên tắc

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt; theo chỉ tiêu biên chế được giao cho từng đơn vị.

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị (trường học) có nhu cầu tuyển dụng, nếu người dự tuyển nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

II. Nhu cầu

Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quận 12 năm học 2018 – 2019 (Đợt 2) gồm 42 người, cụ thể như sau:

1. Giáo viên mầm non: 03 người;

2. Giáo viên tiểu học: 22 người (07 Dạy nhiều môn; 06 Tiếng anh; 02 Âm nhạc; 01 Mĩ thuật; 02 Tin học; 01 Thể dục; 03 Tổng phụ trách);

3. Giáo viên trung học cơ sở: 13 người (01 Văn; 02 Tiếng Anh; 01 Toán; 01 Sinh; 01 Âm nhạc; 03 Mĩ thuật; 03 Tin học; 01 Tổng phụ trách).

4. Nhân viên văn thư: 02 người (02 văn thư tiểu học)

5. Nhân viên thư viện: 02 người (02 thư viện tiểu học)

(Đính kèm phụ lục)

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Căn cứ Điều 6, Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d, Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với các chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

a. Đối với giáo viên mầm non: Theo Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

b. Đối với giáo viên tiểu học: Theo Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

c. Đối với giáo viên trung học cơ sở: Theo Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

d. Đối với nhân viên văn thư: Theo Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư;

đ) Đối với nhân viên thư viện: Theo Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT- BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Liên tịch Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Nội vụ qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện.

* Lưu ý:

– Đối với yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ:

Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC quy định: Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc).

– Về bổ nhiệm ngạch viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển:

Các thí sinh trúng tuyển xét tuyển viên chức ngành giáo dục sẽ thực hiện chế độ tập sự trước khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Các giáo viên sau thời gian tập sự được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp như sau:

+ Đối với trường hợp mới tốt nghiệp cho dù tốt nghiệp ở trình độ đào tạo đại học hay cao đẳng đều phải xếp vào chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp nhất do không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

+ Đối với các trường hợp đã có quá trình công tác nếu không đáp ứng các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” hoặc “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên” thì tạm thời bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp nhất và sẽ điều chỉnh khi có quy định khác của Trung ương.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Trách nhiệm của người dự tuyển về thành phần hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Thông qua hình thức xét tuyển: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Nội dung xét tuyển

2.1. Căn cứ xét tuyển

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Xét kết quả kiểm tra kiến thức về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống (đối với vị trí giáo viên) hoặc phần phỏng vấn (đối với vị trí nhân viên).

2..2 Cách tính điểm

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

d. Điểm thực hành giảng dạy (phỏng vấn) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành giảng dạy (phỏng vấn) tính theo quy định trên.

* Lưu ý: Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.

V. Hồ sơ dự tuyển

Các ứng viên tham gia dự tuyển chuẩn bị 02 bộ hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự sau:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có);

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo  dục nước ngoài cấp. Trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa    thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển, đồng thời có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc ở đơn vị cũ khi nhận giấy báo trúng tuyển và nhận nhiệm sở.

* Các văn bằng, chứng chỉ và bản sao khác đề nghị photo trên giấy A4.

VI. Quy trình, thời gian, địa điểm

1. Người dự tuyển nộp hồ sơ và nhận Mã số đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 (Số 173/4H đường Nguyễn Thị Đặng, khu phố 1, phường Hiệp Thành, Quận 12) – liên hệ bộ phận Tổ chức trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 15/01/2019 đến 27/01/2019 (Nghỉ Tết nguyên đán). Sau đó nhận lại hồ sơ vào ngày 12/02/2018 đến hết ngày 19/02/2019.

– Khi đến đăng ký, người dự tuyển nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân, 01 bộ hồ sơ theo quy định, các bản chính hồ sơ để đối chiếu (mỗi ứng viên chỉ được đăng ký 01 lần ở một nơi đăng ký dự tuyển đã chọn).

– Lệ phí tuyển dụng theo qui định: 400.000 đồng/thí sinh

2. Người dự tuyển sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự tuyển đến hết ngày 19/02/2019 tại địa chỉ trang Web của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 http://pgdquan12.hcm.edu.vn/, mục Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quận 12 năm học 2018 – 2019 (Đợt 2), chọn file Mẫu đăng ký thông tin dự tuyển.

3. Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 26/02/2019.

4. Họp ứng viên phổ biến nội qui kiểm tra, sát hạch: Lúc 8 giờ 00 ngày 01/3/2019 (Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12).

5. Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch: Dự kiến từ ngày 05/3/2019 (lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau).

6. Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, số 19, đường HT11, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận

7. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến ngày 13/3/2019.

Để kịp thời nắm bắt thông tin về tuyển dụng, đề nghị các ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi thông báo về tuyển dụng tại địa chỉ trang web của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 http://pgdquan12.hcm.edu.vn/

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

NĂM HỌC : 2018 – 2019 (ĐỢT 2)

( Đính kèm Thông báo số  25  /TB-GDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Stt Đơn vị Môn Biên chế giao 2018 Biên chế có mặt Nhu cầu Giáo viên Ghi chú
1 Mầm non Sơn Ca 3 Mầm non 14 13 1
2 Mầm non Sơn Ca 4 Mầm non 11 10 1  
3 Mầm non Sơn Ca 6 Mầm non 46 45 1  
  Tổng cộng       3  

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TIỂU HỌC

NĂM HỌC : 2018 – 2019 (ĐỢT 2)

( Đính kèm Thông báo số  25 /TB-GDĐT ngày  14 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Stt Đơn vị Biên chế giao 2018 Biên chế có mặt Nhiều môn Thể dục Nhạc Mĩ thuật Tin học Tiếng Anh Tổng phụ trách Văn thư Thư viện Tổng
cộng
1 Tiểu học Nguyễn Khuyến 51 48 1 1 1 3
2 Tiểu học Phạm Văn Chiêu 61 56 2 1 1 1 5
3 Tiểu học Nguyễn Du 55 53 1 1 2
4 Tiểu học Nguyễn Thái Bình 86 85 1 1
5 Tiểu học Lý Tự Trọng 60 57 1 1 1 3
6 Tiểu học Hồ Văn Thanh 35 34 1 1
7 Tiểu học Quang Trung 51 49 1 1 2
8 Tiểu học Nguyễn Thị Định 51 50 1 1
9 Tiểu học Hà Huy Giáp 83 81 1 1 2
10 Tiểu học Võ Thị Sáu 29 27 1 1 2
11 Tiểu học Võ Thị Thừa 16 12 1 1 1 1 4
  Tổng cộng     7 1 2 1 2 6 3 2 2 26

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

NĂM HỌC : 2018 – 2019 (ĐỢT 2)

( Đính kèm Thông báo số  25 /TB-GDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Stt Đơn vị Biên chế giao 2018 Biên chế có mặt Văn Toán Tiếng Anh Sinh Nhạc Mĩ thuật Tin học Tổng TP Tổng
cộng
1 THCS Nguyễn Ảnh Thủ 56 55 1 1
2 THCS Nguyễn An Ninh 121 119 1 1 2
3 THCS An Phú Đông 69 65 1 1 1 1 4
4 THCS Phan Bội Châu 122 120 1 1
5 THCS Trần Quang Khải 121 118 1 1 2
6 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 64 63 1 1
7 THCS Nguyễn Chí Thanh 59 55 1 1 2
  Tổng cộng     1 1 2 1 1 3 3 1 13

*** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu đăng ký thông tin dự tuyển: Xem chi tiết tại đây

– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: Xem chi tiết tại đây

– Mẫu lý lịch tự thuật: Xem chi tiết tại đây

– Nội dung tham khảo kiến thức chung và chuyên môn – Đợt 2: Xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: Nguồn tin: quan12.hochiminhcity.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1213 | lượt tải:273

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 916 | lượt tải:256

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2216 | lượt tải:346

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2784 | lượt tải:460

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2091 | lượt tải:310
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay31,214
  • Tháng hiện tại41,141
  • Tổng lượt truy cập48,366,824
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944