Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

Thứ hai - 28/01/2019 19:58 1.444 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

19/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức xét tuyển cho năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

1. Thời gian phát hành và thu hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/02/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 9, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu.

STT Vị trí làm việc , chức danh nghề nghiệp Mã CDNN Số lượng

chỉ tiêu

01 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 20
02 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.11 4
03 Giáo viên THPT hạng III V.07.05.15 102
04 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.08 5
05 Giảng viên hạng III V.07.01.03 3
06 Chuyên viên, Giáo vụ 01003 3
07 Chuyên viên (Cao đẳng) 01a003 1
08 Văn thư 02007 3
09 Văn thư TC 02008 3
10 Thư viện hạng III V.10.02.06 1
11 Thư viện hạng IV V.10.02.07 1
12 Kỹ thuật viên, TB, CNTT hạng III V.05.02.07 2
13 Kỹ thuật viên, TB, CNTT hạng IV V.05.02.08 2
Tổng cộng   150

 (Kèm theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và Bảng chỉ tiêu chi tiết từng vị trí, từng đơn vị)

Thời gian tổ chức sát hạch, địa điểm sát hạch Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo tiếp theo sau khi kiểm tra điều kiện hồ sơ.

Trên đây là thông báo số 1 về việc phát hành, thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm học 2018 – 2019 vào các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 02633.820.930 để được hướng dẫn cụ thể./.

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức xét tuyển năm học 2018 – 2019

(Kèm theo Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT- BNV; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập và Thông tư Liên tịch số 23/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thống công lập;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành “Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng”;

Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/ 9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”;

Căn cứ Công văn số 361/SNV-ĐTTCCBCC ngày 26/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 04/12/2018 của Sở Nội vụ Lâm Đồng về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết chỉ tiêu, số lượng người làm việc được giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở theo hình thức xét tuyển cạnh tranh năm học 2018 – 2019 như sau:

I. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

– Tuyển dụng đúng số lượng và yêu cầu chuyên môn, đảm bảo: dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

– Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia tuyển dụng vào làm giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và được bố trí đúng chức năng đảm nhiệm, vị trí việc làm đã xác định.

– Tổ chức tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Hội đồng tuyển dụng đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng – chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả và chất lượng tuyển dụng.

– Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự tuyển vào ngạch viên chức không được tham gia vào Hội đồng tuyển dụng, phỏng vấn, chấm thực hành, làm đề thi, coi thi, chấm thi và phục vụ kỳ thi.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;

– Có trình độ chuyên môn đạt yêu cầu của ngạch cần tuyển;

– Có đủ sức khỏe, ngoại hình phù hợp với quy định của ngành;

– Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng (được chính quyền địa phương xác nhận).

– Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng.

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển: tốt nghiệp các trường đại học sư phạm (khoa sư phạm), cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm;

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng khác ngoài sư phạm, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

a. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Giáo viên tiểu học: tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên hoặc tương đương có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chuyên ngành giáo dục đặc biệt. (Chỉ tuyển cho Trường Khiếm thính Lâm Đồng và Hoa Phong Lan).

– Giáo viên trung học cơ sở: tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành trở lên; Đại học sư phạm hoặc tương đương + chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Tuyển GV trung học cơ sở cho các  trường THCS&THPT).

– Giáo viên trung học phổ thông, GDTX tỉnh (giáo viên): tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành hoặc đại học chuyên ngành tương ứng (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) trở lên.

– Giảng viên Cao đẳng sư phạm Đà Lạt (giáo viên): Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, ngoài ra phải có chứng chỉ giảng dạy ĐH, CĐ theo quy định.

b. Yêu cầu về nhiệm vụ, hiểu biết và trình độ ngoại ngữ, tin học

Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 và Thông tư Liên tịch số 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT công lập.

– Về chứng chỉ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C theo phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được cấp theo thời gian quy định và chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao theo quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin – Truyền thông.

– Về chứng chỉ ngoại ngữ: Trình độ B hoặc có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

3. Đối với nhân viên:

a. Viên chức làm công tác thư viện

– Tốt nghiệp cao đẳng thư viện trở lên.

– Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thư viện quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ.

b. Viên chức làm công tác thí nghiệm – thiết bị

Đối với viên chức làm công tác thí nghiệm-thiết bị ở trường trung học phổ thông: tốt nghiệp đại học; có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thí nghiệm, thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Theo Công văn 4089/BGDĐT-TCCB ngày 197/2007 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị) hoặc tốt nghiệp đại học ngành Lý, Hóa, Sinh và cam kết dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị – thí nghiệm ở trường trung học phổ thông.

Có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học theo yêu cầu của viên chức ngạch chuyên viên.

c. Viên chức làm công tác văn thư – lưu trữ

Tốt nghiệp trung cấp văn thư – lưu trữ trở lên.

Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

d. Viên chức làm công tác kỹ thuật công nghệ thông tin

Tuyển cho các đơn vị trực thuộc có nhu cầu và theo đúng quy định (nhưng không được vượt định mức biên chế được giao).

Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ.

e. Viên chức làm giáo vụ

Chỉ tuyển cho các trường chuyên biệt (Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng, Trường PT Dân tộc nội trú THCS&THPT liên huyện phía Nam,  Trường THPT Chuyên Thăng Long và THPT Chuyên Bảo Lộc, Trường Khiếm thính Lâm Đồng và Hoa Phong Lan).

Có bằng tối thiểu theo quy định vị trí việc làm, có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn ngạch xét tuyển quy định.

Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước, phải có đầy đủ giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

III. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thành phần hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng có từ 5 hoặc 7 thành viên.

– Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

* Các Ủy viên:

– Trưởng phòng phòng TCCB – Ủy viên thường trực, kiêm thư ký Hội đồng:

– Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT – Ủy viên;

– Trưởng phòng giáo dục tiểu học – Ủy viên;

– Trưởng phòng phòng Khảo thí kiểm định chất lượng – Ủy viên;

– Trưởng phòng Kế hoạch tài chính- Ủy viên.

Ngoài ra Sở GDĐT thành lập các Ban Giám khảo, Ban thư ký, Ban ra đề, Ban coi thi, Ban phục vụ (được trưng tập các CC, VC trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo từng nhiệm vụ cụ thể)

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng được thành lập và làm việc trong năm 2019 (cho cuối năm học 2018 – 2019 và đầu năm học 2019 – 2020) và có thể tổ chức tuyển dụng nhiều đợt căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu thực tế của từng đơn vị theo đúng quy định.

2. Cách thức tổ chức tuyển dụng

 Tổ chức xét tuyển theo Khoản 5, Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP

– Giáo viên: xét tuyển (kết quả học tập + thực hành giảng dạy)

– Nhân viên: xét tuyển (kết quả học tập + phỏng vấn)

Lưu ý: việc chấm thực hành, phỏng vấn do HĐTD thực hiện hoặc trưng tập các cán bộ, giáo viên đảm bảo yêu cầu để thực hiện. Khi chấm thực hành, phỏng vấn phải có tối thiểu 2 giám khảo (cùng chuyên môn) chấm độc lập và kết quả cuối cùng là điểm trung bình cộng điểm độc lập của 2 giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 10 điểm, trường hợp chênh lệch cao hơn 10 điểm thì Ban giám khảo hội ý chấm lại, nếu không thống nhất được thì lập Biên bản báo cáo HĐTD xem xét, quyết định.

Việc phỏng vấn gồm 02 phần: Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành (mỗi phần điểm tối đa là 50 điểm), tổng điểm là 100 điểm

IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

1. Công tác chuẩn bị

Căn cứ số người làm việc (biên chế) được giao thủ trưởng các đơn vị báo cáo nhu cầu tuyển dụng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Tổ chức cán bộ)

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trực thuộc Sở đăng trên Báo Lâm Đồng online, đăng trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, thông tin trên đài PTTH Lâm Đồng và gửi về Sở Nội vụ để thông báo trên website của tỉnh;

Dán thông báo tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị trường học có nhu cầu cần tuyển dụng.

Địa chỉ Website của tỉnh (http://www.lamdong.gov.vn), website của Sở Giáo dục và Đào tạo (http://lamdong.edu.vn).

2. Quy định về thủ tục hồ sơ

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Thông tư số 15);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;

– Bản sao giấy khai sinh (có thể thay bằng chứng minh nhân dân);

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học (cao đẳng, trung cấp), bảng điểm; các chứng chỉ nếu có (gồm: quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ);

– Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

– Bản sao có công chứng giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (có giá trị trong 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

– Bản photo hộ khẩu gia đình (có công chứng);

– Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (theo mẫu quy định).

Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.

Lưu ý:

– Sinh viên ra trường các khóa trước, làm đơn gửi chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận rõ trong thời gian chưa được tuyển dụng không vi phạm pháp luật.

– Những người có quá trình giảng dạy, công tác ứng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lập hoặc trước đây đã giảng dạy, công tác tại các trường công lập, sau đó chuyển sang giảng dạy, công tác ở đơn vị ngoài công lập nay xin đăng ký dự tuyển vào các trường công lập cần bổ sung các giấy tờ sau:

* Quyết định thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng.

* Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội;

* Bản photo các Quyết định lương hưởng trước khi xin thôi việc.

Trường hợp đang công tác hoặc đang hợp đồng ở đơn vị khác phải cam kết bổ sung ngay sau khi trúng tuyển. Đây là căn cứ để Hội đồng tuyển dụng xem xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo quy định. Quá hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo trúng tuyển mà người được tuyển dụng không bổ sung đủ các giấy tờ trên sẽ không được xem xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ). Các đơn vị không nhận hồ sơ riêng của thí sinh tại trường.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ/1đơn vị dự tuyển (01 bộ hồ sơ Sở sẽ chuyển về đơn vị và 01 bộ hồ sơ lưu tại Sở).

Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính).

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Xét tuyển giáo viên, nhân viên

1.1. Nội dung xét tuyển

Nội dung xét tuyển: Xét kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) + thực hành giảng dạy (đối với giáo viên, giảng viên) hoặc phỏng vấn (đối với nhân viên).

Cách tính điểm:

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn (đối với tuyển nhân viên) hoặc thực hành giảng dạy (đối với tuyển giáo viên) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành, phỏng vấn tính theo quy định tại mục 1, mục 2 và mục 4.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại mục 3 và mục 4.

Lưu ý:

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút: Gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên nghành.

+ Thực hành giảng dạy: Gồm soạn bài và lên lớp 1 tiết.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn và thực hành.

1.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì chủ tịch hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Lưu ý: Các đối tượng tham gia tuyển dụng nào nếu không thực hiện thực hành giảng dạy, phỏng vấn theo quy định thì không được công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Về lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo  quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. (400.000đ/hồ sơ dự xét).

Phí mua hồ sơ theo mẫu ban hành có dấu của Sở GDĐT Lâm Đồng (50.000đ/1 hồ sơ) tại Phòng TCCB, Sở GDĐT.

VI. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tổ chức

Từ 25/12/2018 đến ngày 27/12/2018, các đơn vị báo cáo về Sở (thông qua Phòng TCCB) nhu cầu tuyển giáo viên, nhân viên.

Từ ngày 28/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên khối đơn vị trực thuộc. Ban hành Thông báo (kèm kế hoạch chi tiết) công khai trên Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, trên website Sở GDĐT. Phát hành hồ sơ tuyển dụng tại phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 16/02/2019: thu hồ sơ dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ). Không thu hồ sơ ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Từ ngày 17/02/2019 đến ngày 25/02/2019: Thư ký, tổ giúp việc kiểm tra hồ sơ, nhập danh sách, thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển.

Dự kiếnTừ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019: Hội đồng tuyển dụng tổ chức xét tuyển thực hành (đối với giáo viên, giảng viên) và phỏng vấn (đối với tuyển nhân viên).

Thư ký Hội đồng tuyển dụng xây dựng và trình bày báo cáo đầy đủ kết quả thẩm định, xem xét hồ sơ của những người dự tuyển và những khó khăn, vướng mắc cụ thể khi thẩm định để Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

Lập danh sách những người trúng tuyển và những người không trúng tuyển  trình Hội đồng tuyển dụng (theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp).

Hội đồng tuyển dụng xem xét điều kiện và tiêu chuẩn của các ứng viên dự tuyển và thống nhất danh sách những người trúng tuyển và những người không trúng tuyển.

Thư ký Hội đồng tuyển dụng tổng hợp kết quả tuyển dụng và báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ.

2. Công tác thanh, kiểm tra

Hội đồng tuyển dụng mời phòng TCBC và phòng CCVC Sở Nội vụ kiểm tra cùng với Thanh tra, Phòng TCCB Sở GDĐT giám sát việc tuyển dụng viên chức.

3. Thông báo kết quả và nhận việc

Ngay khi có kết quả tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển dụng gửi giấy thông báo cho người trúng tuyển.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại đơn vị tuyển dụng. Trường hợp vì lý do đặc biệt như ốm đau, tai nạn. được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì có thể được kéo dài thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ nhưng không quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển (theo dấu bưu điện).

Lưu ý: Quá thời hạn quy định, thí sinh trúng tuyển không tới nhận nhiệm sở mà không có lý do chính đáng, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét có thể tuyển người dự tuyển có số điểm gần nhất để thay thế.

4. Ký hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức. Thực hiện theo quy định tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc nhận xét, đánh giá viên chức trong thời gian tập sự, đề nghị thủ trưởng các đơn vị ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần

đầu bằng với thời gian viên chức tập sự. Sau khi viên chức hoàn thành tập sự, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn nhưng tối đa không quá 36 tháng (kể cả thời gian tập sự).

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng theo hình thức xét tuyển cạnh tranh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ tình hình thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung cho đợt tiếp theo nhằm ổn định đội ngũ viên chức tại các đơn vị trực thuộc trong năm học 2019 – 2020.

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

thong bao chi tieu tuyen dung giao vien-3

Tác giả bài viết: Nguồn tin: lamdong.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 689 | lượt tải:124

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 478 | lượt tải:189

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1515 | lượt tải:197

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2249 | lượt tải:375

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1436 | lượt tải:212
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay44,154
  • Tháng hiện tại1,159,137
  • Tổng lượt truy cập41,942,660
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944