Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ hai - 11/02/2019 22:12 563 0

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng v ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

12/02/2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2019 – 2021;

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm thâm định Dự án đầu tư cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung và xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

– Việc tổ chức tuyển dụng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành

– Bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và chất lượng.

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: là 03 chỉ tiêu.

2. Chi tiết vị trí tuyển dụng:

2.1 Vị trí việc làm cần tuyển: Viên chức.

2.2. Mô tả công việc chính của vị trí việc làm:

– 02 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh tế đối ngọai.

+ Thực hiện các công tác dịch vụ tư vấn về đấu thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư và các thành phần kinh tế khác; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẩm định dự án đầu tư giao việc.

. Có hiểu biết pháp luật về lĩnh vực đấu thầu, pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng, có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong các lĩnh vực liên quan.

. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

+ Tin học: Chứng chỉ A.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn.

– 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân sự.

+ Tin học: Chứng chỉ A.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Điều 4, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ kèm theo Kế hoạch này;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng từ Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đến bằng chuyên môn và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Bản sao các chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ;

5. Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

6. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có);

7. 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh);

Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên).

(Ghi chú: Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên)    

VI. NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN (trường hợp đăng ký xét tuyển)

1. Nội dung xét tuyển viên chức: Việc tuyển dụng viên chức thực hiện hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại khoản 2, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2. Vòng 2:

a) Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.”

2. Xác định người trúng tuyển: (Điều 13, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP)

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP  đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 phần 4 nêu trên cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 phần 4 nêu trên cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 phần 4 nêu trên ;

VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VIII. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Thông báo tuyển dụng của Sở phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

– Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

– Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

– Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển;

Bước 2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 3. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức tuyển, cơ quan, đơn vị phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị (nếu có).

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo quy định tại bước 2 của kế hoạch này. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thành lập Hội đồng để thực hiện việc xét tuyển.

Bước 5. Hội đồng tổ chức kiểm tra, sát hạch, xét tuyển (hình thức: phỏng vấn);

Bước 6. Thông báo kết quả;

Bước 7. Ký kết Hợp đồng làm việc.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức – Hành chánh thuộc Trung tâm thẩm định dự án đầu tư:

– Tham mưu Lãnh đạo Trung tâm thẩm định dự án đầu tư thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và các Ban giúp việc cho Hội đồng theo đúng quy định;

– Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;

– Phân công chuyên viên phụ trách thu hồ sơ tuyển dụng thu lệ phí xét tuyển theo đúng quy định

– Tổ chức thu phí dự thi và  thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức.

– Kiểm tra việc tổ chức tuyển dụng của Trung tâm Thẩm định Dự án. Dự kiến:

+ Thu hồ sơ, thu lệ phí: Dự kiến từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 04 /03/2019 (Lê phí dự thi: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển).

+ Tổ chức sát hạch, xét tuyển, dự kiến vào ngày 09/3/2019.

+ Công bố kết quả tuyển dụng viên chức chậm nhất vào ngày 29/3/2019.

2. Phòng thẩm định hồ sơ thầu – Trung tâm thẩm định dự án đầu tư:

– Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan đề xuất nội dung, bộ đề sát hạch, bộ đáp án, thang điểm chấm cho cho các môn sát hạch và thực hành;

– Là bộ phận thường trực và giúp việc Hội đồng kiểm tra, sát hạch để triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ của nội dung kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 04/KH-SKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019)

TT Trung tâm thẩm định dự án đầu tư Nhu cầu  viên chức cần sử dụng Chỉ tiêu tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng
Vị trí việc làm Mô tả công việc chính của vị trí việc làm Trình độ đào tạo cần tuyển Chuyên ngành đào tạo cần tuyển Tin học Ngoại ngữ Các yêu cầu khác
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Phòng thẩm định hồ sơ thầu 08 03 Viên chức Tư vấn đấu thầu các gói thầu thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp ĐH Xây dựng dân dụng – công nghiệp A B Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Tư vấn đấu thầu các gói thầu thầu thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ và đấu thầu quốc tế ĐH Kinh tế đối ngoại A B Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
2 Phòng Tổ chức – Hành chánh Xây dựng phát triển về nhân sự của Trung tâm giai đoạn tự chủ ĐH Quản trị nhân sự A B

Tác giả bài viết: Nguồn tin: sokhdt.angiang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 804 | lượt tải:194

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 581 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1699 | lượt tải:258

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2357 | lượt tải:397

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1567 | lượt tải:249
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập138
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm136
  • Hôm nay19,122
  • Tháng hiện tại353,848
  • Tổng lượt truy cập45,031,518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944