Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

Thứ hai - 20/09/2021 00:01 391 0
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

20/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021;;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-SNV ngày 02/6/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 665/KH-SKHCN ngày 28/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

03 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. Cụ thể:

Vị trí việc làm: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ – Ngạch Kỹ sư hạng III; mã số 05.02.07: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường – Ngạch Kỹ sư hạng III; mã số 05.02.07: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ – Ngạch Biên tập viên hạng III; mã số 11.01.03: 01 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.”

III. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỔI DƯỠNG

1.  Vị trí việc làm: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Nông học, Khoa học cây trồng.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc Chứng chỉ B1, B2 khung Châu Âu.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc các Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được cấp trước ngày 10/8/2016.

2.  Vị trí việc làm: Tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ Sinh học.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc Chứng chỉ B1, B2 khung Châu Âu.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc các Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được cấp trước ngày 10/8/2016.

3.  Vị trí việc làm: Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc Chứng chỉ B1, B2 khung Châu Âu.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc các Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được cấp trước ngày 10/8/2016.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN; THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm theo đúng mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Một số lưu ý:

Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu đăng ký dự tuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ. Cá nhân đến nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cá nhân gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.

Sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác theo quy định đã khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng, cách xác định người trúng tuyển; phúc khảo

Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

+ Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

Kinh phí: Thực hiện theo quy định

Phúc khảo: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn vòng

3.  Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021 (trong giờ hành chính, sáng từ 07h30’ đến 11h30’, chiều từ 13h30’ đến 17h30’; trừ các ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ tết theo quy định) .

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. Tầng 3, nhà 6T1, Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La. Số điện thoại liên hệ: 3789.767.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức sẽ thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Khoa học và Công nghệ qua số điện thoại 0212.3789.767 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 để các cá nhân có nhu cầu và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định được biết, đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sokhoahoc.sonla.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 797 | lượt tải:189

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 567 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1678 | lượt tải:255

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2349 | lượt tải:395

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1553 | lượt tải:248
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập278
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm277
  • Hôm nay59,442
  • Tháng hiện tại1,449,762
  • Tổng lượt truy cập44,655,808
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944