Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thi tuyển Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh năm 2020

Chủ nhật - 01/03/2020 21:32 342 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thi tuyển Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh năm 2020 như s ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thi tuyển Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thi tuyển Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh năm 2020

02/03/2020

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SNV ngày 18/02/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

I. NỘI DUNG

1. Chức danh thi tuyển

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh phụ trách lĩnh vực Hành chính – Dịch vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối tượng dự thi

– Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu thi tuyển.

– Công chức, viên chức đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc các sở, ban, ngành khác thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự thi.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):

– Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

– Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển;

– Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ;

– Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

b)Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác theo quy định của Trung ương và Quyết định số 05-QĐi/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý.

– Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh cần tuyển;

– Đã tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

– Có thời gian công tác trong ngành văn hóa, thể dục thể thao từ 05 năm trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực chức danh thi tuyển;

– Được cơ quan sử dụng đánh giá, phân loại hành thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề năm dự thi;

– Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

– Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

c)Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm khác:

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đảm bảo không vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng);

– Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh phụ trách lĩnh vực Hành chính – Dịch vụ, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Thể dục thể thao, Luật, Hành chính, Kế toán – Kiểm toán đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thể dục thể thao.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng trên Website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

– Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

– Trường hợp người tham gia dự thi từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển;

– Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 25/02/2020 đến hết ngày 10/3/2020, tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (số điện thoại Văn phòng Sở 02713.838.303).

Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 11/3/2020 đến ngày 17/3/2020.

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 18/3/2020 đến ngày 20/3/2020 đăng trên Website và niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước.

Thời gian và lịch thi cụ thể sẽ có thông báo sau (có lịch riêng).

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi viết

Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Thời gian thi: 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và người tham dự.

Chủ đề cụ thể của Đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên trên Website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng Đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ Đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn từ 15 phút đến 30 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi gồm:

+ Toàn bộ Hội đồng thi tuyển.

Lãnh đạo đơn vị, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên và công chức của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển được quyền tham dự và chất vấn người dự thi.

3. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm để lấy ý kiến tập thể lãnh đạo. Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Hội đồng thi tuyển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tổ chức họp tập thề lãnh đạo và cấp ủy cơ quan để thống nhất và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả thi tuyển đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

Sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, nếu không phát hiện có sai phạm trong quá trình tổ chức thi tuyển, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển.

Trên đây là Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước năm 2020./.

Nguồn tin: binhlong.binhphuoc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1213 | lượt tải:273

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 917 | lượt tải:256

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2217 | lượt tải:346

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2784 | lượt tải:460

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2091 | lượt tải:310
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay31,214
  • Tháng hiện tại43,381
  • Tổng lượt truy cập48,369,064
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944