Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ sáu - 10/09/2021 02:09 186 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

10/09/2021

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 4259/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021;Quyết định số 141/QĐ-UBND, ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp và hợp đồng đối với các cơ quan, đơn vị năm 2021;

Quyết định số 453/QĐ-UBND, ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhan dân tỉnh Thái Nguyên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 1822/SNV-CCVC ngày 08/9/2021 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

2.1 Diễn viên hạng III (mã số: 10.04.14): 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm Nhạc công (Đàn bầu): 01 chỉ tiêu

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nhạc cụ đàn bầu.

2.2 Diễn viên hạng IV (Mã số: V.10.04.15): 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm Diễn viên (ca): 01 chỉ tiêu

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thanh nhạc

2.3 Di sản viên hạng III (mã số: V.10.05.17): 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan (làm việc tại Ban quản lý khu Di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên).

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý văn hóa, bảo tàng trở lên.Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

2.4 Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV (mã số: V.10.05.18): 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Tuyên truyền cổ động, triển lãm (làm việc tại Ban quản lý khu Di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên).

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Việt Nam học trở lên.

Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

2.5 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III (mã số: V.10.07.23): 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Thu thập thông tin và xúc tiến quảng bá du lịch

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý văn hóa, bảo tàng, du lịch. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

2.6 Huấn luyện viên hạng III (mã số: V.10.01.03): 03 chỉ tiêu

-Vị trí việc làm tổ chức giải thi đấu thể thao: 01 chỉ tiêu

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao hoặc chuyên ngành y sinh học thể dục thể thao.Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

Vị trí việc làm huấn luyện viên các môn thể thao thành tích cao: 02 chỉ tiêu (môn đua thuyền 01 chỉ tiêu và môn bóng đá 01 chỉ tiêu)

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao hoặc chuyên ngành thể dục, thể thao.Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

2.7 Thư viện viên hạng III (mã số V.10. 02.06): 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Phục vụ bạn đọc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thông tin – Thư viện. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

2.8 Viên chức hành chính (Mã số: 01.003): 03 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Hành chính – Tổng hợp

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, triết học, hành chính công, kế toán.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

– Thí sinh có hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả thi.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức theo hình thức: Xét tuyển theo quy định tại Luật

Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 09/10/2021 (trong giờ hành chính). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trả lại hồ sơ xin đăng ký dự tuyển cho người không trúng tuyển.

2.  Địa điểm nhận hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 19 đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0280. 3858.805

Trung tâm phục vụ Hành chính công;

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM THI

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi phỏng vấn

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 30 phút. (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị) Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có điểm kết thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại khoản b điểm 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;

– Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. MỨC THU PHÍ DỰ TUYỂN

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 500.000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng). Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông báo để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển.

Nguồn tin: sovhttdl.thainguyen.gov.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1206 | lượt tải:272

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 910 | lượt tải:256

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2207 | lượt tải:346

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2780 | lượt tải:460

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2080 | lượt tải:310
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay28,781
  • Tháng hiện tại1,259,742
  • Tổng lượt truy cập48,316,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944