Tỉnh ủy Bình Định tuyển dụng công chức, viên chức

Thứ tư - 16/10/2019 04:49 3.665 0

Tỉnh ủy Bình Định tuyển dụng công chức, viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...

Tỉnh ủy Bình Định tuyển dụng công chức, viên chức

16/10/2019

Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/BTCTU ngày 15/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2019; Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo về việc tuyển dụng như sau: 

1. Điều kiện đăng ký dự thi

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đủ 18 tuổi trở lên.

Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Trình độ đào tạo: Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển. Cụ thể:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành, chuyên ngành phù hợp với     vị trí dự tuyển.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ B trở lên.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học cấp độ A trở lên.

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Ngoài ra, cần đảm bảo thêm điều kiện sau:

– Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

– Đối với người dự thi vào cơ quan Đoàn Thanh niên phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Điều 7 Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư, đồng thời đáp ứng các yêu cầu: Là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có độ tuổi từ 28 trở xuống (sinh năm 1991 trở về sau); có sức khỏe tốt; có kỹ năng phù hợp với công tác thanh vận.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

Không cư trú tại Việt Nam.

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Trong thời gian kỷ luật về Đảng, chính quyền (dưới bất kỳ hình thức nào).

 2. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chc

Số lượng cần tuyển: 113 chỉ tiêu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh.

Ngạch công chức, viên chức tuyển dụng: Ngạch chuyên viên và tương đương.

Có danh mục chi tiết về cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành đào tạo của từng vị trí tuyển dụng kèm theo.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ

Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày có Thông báo đến hết ngày 15/11/2019 (trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng (theo danh sách niêm yết kèm theo).

– Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Chính sách – Đào tạo) để tổng hợp.

4. Thời gian thi và địa điểm thi

Hình thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

Thời gian thi tuyển: Dự kiến trong tháng 12 năm 2019.

Địa điểm thi tuyển: Tại thành phố Quy Nhơn.

Thời gian thi, địa điểm thi sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển được biết. Thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Chính sách – Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, số điện thoại 0256 3822377.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Kế hoạch chi tiết như sau: 

– Căn cứ Luật cán bộ, công chức;

– Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019) và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

– Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội và Công văn số 8793-CV/BTCTW ngày 25/7/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019;

– Căn cứ Quyết định số 1147-QĐ/TW ngày 05/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

– Căn cứ Thông báo số 1531-TB/TU ngày 14/10/2019 của Thường trực Tỉnh ủy;

Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2019 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Nhằm bổ sung công chức, viên chức có chất lượng vào các cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội để đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội, trong đó chú trọng và ưu tiên tuyển dụng những người có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng được ngay vị trí việc làm cần tuyển dụng; bảo đảm sự ổn định, kế thừa, phát triển đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội.

Yêu cầu

– Việc tổ chức tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, chất lượng và đúng pháp luật để lựa chọn những người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức, viên chức; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đã được giao và bảo đảm phù họp với việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

– Bám sát sự hướng dẫn của Trung ương, thực hiện tuyển dụng bảo đảm chất lượng và tiết kiệm.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 của các cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội là 113 chỉ tiêu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ thông báo cụ thể vị trí, yêu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội.

3. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân/căn cước công dân; các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập; các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Bản dịch công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ học ở nước ngoài.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– 3 ảnh 3×4 chụp trong 6 tháng gần nhất.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ. Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Hồ sơ đối với người dự tuyển được trúng tuyển

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

– Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị công tác đối với ứng viên đã công tác sau khi tốt nghiệp (xác nhận trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

– Kết quả xác minh tiêu chuẩn chính trị (các cơ quan, đơn vị xác minh tiêu chuẩn chính trị đối với các thí sinh được trúng tuyển).

5. CÁC MÔN THI VÀ HÌNH THỨC THI

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

***Môn kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Thời gian thi 60 phút.

***Môn ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi tiếng Anh.

Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Người dự tuyển công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

***Môn tin học: Gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp sau:

– Các vị trí công nghệ thông tin.

– Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Xác định kết quả Vòng 1

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 180 phút.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

6. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Người dự tuyển thuộc các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên cao nhất (nếu thuộc nhiều diện ưu tiên) vào kết quả điểm thi tại Vòng 2, cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm.

7. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản VI (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban (số 112, Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn) về Kế hoạch thi tuyển, về tiêu chuẩn, vị trí, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Thành lập Tổ giúp việc để tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, địa phương, đơn vị; thẩm định hồ sơ người đăng ký dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi.

Các cơ quan, địa phương đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch thi tuyển và Thông báo tuyển dụng.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách người đăng ký tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức Tỉnh ủy ra Thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy những người dự tuyển đủ điều kiện dự thi.

Lệ phí dự tuyển công chức, viên chức thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị phản ảnh cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xem xét, giải quyết./.

*****Tài liệu đính kèm: 

– Danh sách tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baobinhdinh.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay8,116
  • Tháng hiện tại168,102
  • Tổng lượt truy cập3,555,002
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944