Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

Chủ nhật - 06/01/2019 21:27 798 0
Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 ...

Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

07/01/2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định tuyển chọn giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Sở Nội vụ phân bổ số lượng người làm việc năm 2018 cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 31/QĐ-SNV ngày 04/01/2018;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua tuyển dụng, nhằm tuyển dụng những viên chức có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của đơn vị.

3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành của các cấp có thẩm quyền.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề đạt chuẩn và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến ngày thông báo tuyển dụng hoặc có người thân (bố, mẹ ruột, vợ hoặc chồng của người đăng ký dự tuyển) có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu không có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Phát âm bị ngọng, lắp hoặc có dị dạng về hình thể.

3. Điều kiện dự tuyển:

a. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Người dự tuyển cần có một trong các điều kiện sau:

– Tốt nghiệp đại học chính quy (hệ 4 năm hoặc 5 năm) chuyên ngành sư phạm của bộ môn cần tuyển xếp từ loại Khá trở lên. Đối với người tốt nghiệp xếp loại Khá, phải có điểm trung bình các môn chuyên ngành của bộ môn cần tuyển đạt từ 8,0 điểm trở lên.

– Có bằng tiến sĩ chuyên ngành của bộ môn cần tuyển.

– Có bằng thạc sĩ chuyên ngành của bộ môn cần tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy (hệ 4 năm hoặc 5 năm) chuyên ngành sư phạm xếp từ loại Khá trở lên. Điểm trung bình các môn chuyên ngành trong bảng điểm cao học đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b. Về trình độ ngoại ngữ, tin học

– Có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 2 hoặc A2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) và các văn bản hiện hành khác (không yêu cầu đối với người tốt nghiệp đại học hoặc Thạc sĩ ở nước ngoài). Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2 hoặc A2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT và các văn bản hiện hành khác.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ A trở lên.

III. CH Ỉ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 giáo viên, gồm các bộ môn: Toán học: 01; Hóa học: 02; Sinh học: 01; Tiếng Anh: 03 và Tiếng Pháp:

2. Phương th ức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, gồm hai nội dung:

– Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

3.1. Cách tính điểm:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d mục này.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và Điểm d mục này.

3.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm b mục này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

e. Người trúng tuyển, sau thời gian giảng dạy 01 năm tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Hội đồng để tuyển chọn giảng dạy chính thức tại Trường (theo Quyết định số 2473/QĐ- UBND ngày 27/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế); giáo viên không được tuyển chọn sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí đến giảng dạy tại một đơn vị khác (trực thuộc Sở).

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

IV. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hồ sơ: Nộp 02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định, gồm có:

a. Đơn đăng ký dự tuyển;

b. Bằng tốt nghiệp về chuyên môn:

c. Bản sao (bản có chứng thực) văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (trường hợp được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm tốt nghiệp phải được cơ sở đào tạo quy đổi sang thang điểm 10), chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có); văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp sau đại học (nếu có).

d. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

đ. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc tương đương) nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e. Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp) không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc thiểu số; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ).

g. Bản sao hộ khẩu thường trú;

h. 01 phong bì, ghi rõ địa chỉ liên hệ

Chú ý:

Người đăng ký dự tuyển phải đến nộp hồ sơ trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp thay) và chỉ thu nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

Người đăng ký dự tuyển nộp thêm bản chụp thành tích đã đạt (nếu có):

– Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn văn hoá (môn đăng ký dự tuyển) ở bậc trung học phổ thông cấp quốc tế, cấp quốc gia, riêng cấp tỉnh phải đạt từ giải Nhì trở lên;

– Đã từng là thành viên đội tuyển học sinh Trung học phổ thông tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia;

– Nguyên là học sinh chuyên trung học phổ thông.

– Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại xuất sắc hoặc đạt giải trong kỳ thi Olympic môn chuyên ngành của các trường đại học phối hợp tổ chức;

– Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện vi phạm các quy định tại Mục II hoặc có thành phần hồ sơ tại Mục IV.1 không hợp lệ thì sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian thực hiện:

– Thu nhận hồ sơ: Từ ngày 03/01/2019 đến ngày 30/01/2019;

– Buổi sáng: từ 08 giờ đến 10 giờ 30, buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 của các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (Cổng sau đường Trương Định).

Số điện thoại liên hệ: (0234) 3 826 284.

Mức thu phí tuyển dụng: 500.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng  công chức, viên chức).

– Niêm yết danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và gửi giấy báo dự xét tuyển; thông báo nội dung kiểm tra, sát hạch tại bảng thông báo (đường Trương Định) và Website của Sở: Từ ngày 18/02/2019.

– Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 09-10/3/2019 tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế.

– Niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 19/3/2019.

– Thông báo kết quả trúng tuyển: Từ ngày 02/4/2019.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ số điện thoại trên hoặc đến gặp trực tiếp cán bộ phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp.

*** Tài liệu đính kèm: Don xin dang ky tuyen dung vien chuc Quoc Hoc

Tác giả bài viết: Nguồn tin: thuathienhue.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 688 | lượt tải:124

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 477 | lượt tải:188

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1511 | lượt tải:195

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2249 | lượt tải:375

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1434 | lượt tải:212
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập147
  • Hôm nay35,525
  • Tháng hiện tại1,055,480
  • Tổng lượt truy cập41,839,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944