Trường Tiểu học An Phú Tây 2, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

Thứ sáu - 13/12/2019 01:45 274 0

Trường Tiểu học An Phú Tây 2, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

Trường Tiểu học An Phú Tây 2, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau: ...

Trường Tiểu học An Phú Tây 2, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

13/12/2019

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ công văn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-GDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Huyện năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-GDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Huyện năm 2019;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm số 412/ĐA-APT2 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Trường Tiểu học An Phú Tây 2;

Căn cứ Quyết định số 10444/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về Điều chỉnh Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việ làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Tiểu học An Phú Tây 2 năm 2019,

Trường Tiểu học An Phú Tây 2 xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2019 – 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Bổ sung nhu cầu về viên chức của trường trong năm học 2019 – 2020.

Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại đơn vị trường học.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp; đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và tính cạnh tranh để tuyển chọn đúng người, phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu về nhân sự của từng cơ quan, đơn vị.

II. NGUYÊN TẮC, CĂN CỨ TUYỂN DỤNG

– Căn cứ nhu cầu công việc, chỉ xét tuyển đủ số lượng so với chỉ tiêu biên chế được giao theo vị trí việc làm của từng đơn vị đã công bố.

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng khách quan và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được sổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

– Xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu xét tuyển của từng vị trí xét tuyển (điểm của mỗi loại phải đạt từ 50 điểm trở lên). Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 08 năm 1945 trở về trước), con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

– Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

III. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ

1. Tổng số người làm việc được giao năm 2019: 60 người.

2. Tổng số người làm việc hiện có đến ngày 20/11/2019 là: 51 người, trong đó:

+ Công chức: 01 người.

+ Tổng số viên chức: 45 người (02 PHT, 43 GV, 00 NV).

+ Nhân viên hợp đồng khác (kế toán, y tế): 02 người.

+ Nhân viên hợp đồng 68: 03 người.

IV. NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM HỌC 2019 – 2020: 09 người

Trường thiếu 09 người so với đề án vị trí việc làm năm học 2019 – 2020. Do đó trường phải tuyển thêm 05 giáo viên, 04 nhân viên năm học 2019 – 2020 để đảm bảo nhu cầu nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

Stt TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM Số người làm việc theo Đề án Số người làm việc thực tế Số người cần bổ sung  

Ghi chú

I Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành 3 3 0  
1 Hiệu trưởng 1 1 0
2 Phó Hiệu trưởng 2 2 0
II Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp 49 43 6  
1 Giáo viên nhiều môn 33 33 0  

 

2 Giáo viên bộ môn 15 10 5 02 GV Anh văn, 03 GV Tin học
3 Tổng phụ trách đội 1 0 1
III Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ,

phục v

8 5 3  
1 Kế toán 1 1 0
2 Văn thư 1 0 1
3 Y tế kiêm thủ quỹ 1 1 0
4 Thư viện 1 0 1
5 Thiết bị 1 0 1
6 Nhân viên Bảo vệ (Hợp đồng 68) 2 2 0  

 

7 Nhân viên Phục vụ (Hợp đồng 68) 1 1 0
Tổng cộng 60 51 9

V. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên, nhân viên phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo phụ lục đính kèm (Đính kèm phụ lục nhu cầu tuyển dụng).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh:

– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành sư phạm Tiếng Anh nếu tốt nghiệp cao đẳng  khác chuyên ngành như Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh thì phải chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh theo qui định.

– Về trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ thứ 2 đạt từ bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Về trình độ tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, theo thông tin cơ bản, theo quy đĩnh tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vị trí Giáo viên Tin học:

– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành sư phạm công nghệ thông tin, tin học nếu tốt nghiệp trường Cao đẳng trở lên khác cùng chuyên ngành Tin học, công nghệ thông tin thì phải có chứng chỉ sư phạm theo quy định

– Về trình độ ngoại ngữ: Bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Về trình độ tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, theo thông tin cơ bản, theo quy đĩnh tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vị trí Giáo viên Tổng phụ trách:

​- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên ngành giáo dục Tiểu học hoặc các môn giảng dạy trong chương trình trường tiểu học (ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ công tác Đội). Ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.​

– Trình độ Tin học: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT A hoặc tương đương.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Vị trí Nhân viên Thiết bị:

– Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thiết bị trường học (hoặc trung cấp các chuyên ngành khác phù hợp  với vị trí việc làm thiết bị ở trường tiểu học và có chứng chỉ bồi dưỡng công tác thiết bị trường học do cơ quan có thẩm quyền cấp) trở lên;

– Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Về trình độ tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, theo thông tin cơ bản, theo quy đĩnh tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vị trí Nhân viên Thư viện:

– Trình độ theo chuyên môn yêu cầu : Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Trình độ Tin học: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT A hoặc tương đương.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Vị trí Nhân viên Văn thư:

– Trình độ theo chuyên môn yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư; Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp.

– Trình độ Tin học: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT A hoặc tương đương.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

VIIHỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Trường nơi có chỉ tiêu xét tuyển. Tất cả các loại hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển, gồm có:

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (phụ lục đính kèm Nghị định 161/2018/NĐ-CP;

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (thẻ căn cước).

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng (tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp).

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 7 phần II của Kế hoạch này (nếu có).

Đối với thí sinh đã có quá trình công tác (làm việc tại các Trường công lập, dân lập, tư thục) có tham gia Bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng ngoài thành phần hồ sơ tại mục 1, cần bổ sung:

+ Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (bản sao);

+ Bản xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội (có ký tên và đóng dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội);

+ Bản sao Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;

+ Bản sao giấy tờ công nhận thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có): Giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi…

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

VIII. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, XÉT TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến ngày 17 tháng 01 năm 2020 (ít nhất 30 ngày kể từ ngày đăng báo, thông báo công khai trên báo, trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trường).

(Ứng viên mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan để đối chiếu và 2 bộ hồ sơ theo qui định tại Phần VII.)

2. Địa điểm tổ chức nhận hồ sơ: Tại Trường Tiểu học An Phú Tây 2, địa chỉ: Đường số 5, Khu dân cư An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu).

3. Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào ngày 24 tháng 02 năm 2020 (thứ hai) trên trang Thông tin điện tử của trường Tiểu học

4.Ban hành Thông báo triệu tập ứng viên vào ngày 02 tháng 03 năm 2020 (thứ hai).

5. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng: Dự kiến vào ngày 18 tháng 03 năm 2020 (Thứ tư) tại Trường Tiểu học An Phú Tây 2, địa chỉ: Đường số 5, Khu dân cư An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

IX. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Thành lập Hội đồng xét tuyển thực hiện theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và Ban Kiểm tra sát hạch theo Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

X. KINH PHÍ

Thu phí tuyển dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh./.

Nguồn tin: thanphutay2.hcm.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 853 | lượt tải:147

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 497 | lượt tải:83

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 874 | lượt tải:410

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 671 | lượt tải:762

1209/BGDĐT-QLCL

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 562 | lượt tải:231
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay18,930
  • Tháng hiện tại392,024
  • Tổng lượt truy cập12,941,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944