Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ sáu - 23/04/2021 00:20 282 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...

Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

23/04/2021

Căn cứ Công văn số 305/UBND-THKH ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa.

Căn cứ Công văn số 4958/UBND-THKH ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh số lượng, vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyển dụng viên chức thuộc trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa;

Căn cứ Phương án số 439/PA-TTCN ngày 17/4/2021 của Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa về việc tuyển dụng Viên chức và Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

1.1. Số lượng cần tuyển: 130 người.

1.2. Vị trí việc làm và số lượng cần tuyển

–   Giáo viên cơ hữu dạy lý thuyết 12 người
–  Giáo viên cơ hữu dạy thực hành 90 người
–  Tổ chức, hành chính và nhân sự 01 người
–  Giáo vụ 06 người
–  Kỹ thuật, thiết bị, phương tiện và vật tư 01 người
–  Kế toán 04 người
–  Tuyển sinh 10 người
–  Hành chính kiêm thủ kho 03 người
–  Thủ quỹ 01 người
–  Văn thư, lưu trữ 02 người

 

2. Điểu kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục,trường giáo dưỡng.

2.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm

– Vị trí giáo viên cơ hữu dạy lý thuyết: Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,ngoại ngữ, tin học của chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: sư phạm, luật, công nghệ thông tin, máy công trình, ô tô hoặc các ngành khác có nội dung đào tạo về chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên; đồng thời, đối với chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết phải có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 trở lên.

– Vị trí giáo viên cơ hữu dạy thực hành: đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III, hạng IV theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: sư phạm, luật, công nghệ thông tin, máy công trình, ô tô, các ngành khác có nội dung đào tạo về chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên. Đồng thời giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô phải có Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

– Vị trí Tổ chức – Hành chính và nhân sự: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ,tin học của chức danh chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đã được đào tạo về nghiệp vụ nhân sự.

– Vị trí Giáo vụ: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ,tin học của chức danh chuyên viên, cán sự, nhân viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Sư phạm, luật, công nghệ thông tin, máy công trình, ô tô hoặc các ngành khác có nội dung đào tạo về chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên.

– Vị trí Kỹ thuật, thiết bị, phương tiện, vật tư:  Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành công nghệ ô tô, cơ khí ô tô hoặc các ngành khác có nội dung đào tạo về chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên.

– Vị trí Kế toán: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh kế toán viên, kế toán viên trung cấp theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.

– Vị trí Hành chính kiêm thủ kho: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nhân viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, thương mại, kế toán.

– Vị trí Tuyển sinh: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên, cán sự, nhân viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: sư phạm, luật, cơ khí ô tô, công nghệ ô tô, quản trị kinh doanh, marketing, quản trị nhân lực.

– Vị trí Thủ quỹ: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ,tin học của chức danh nhân viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: tài chính, kế toán.

– Vị trí Văn thư, lưu trữ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh văn thư, văn thư trung cấp theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành văn thư, lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp gồm:

– 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục thông báo này. Các nội dung đăng ký trong phiếu dự tuyển phải chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt phiếu đăng ký dự tuyển.

– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4×6.

Lưu ý: Mỗi người chỉ được đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng trong kỳ xét tuyển. Thí sinh không được sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp khi hết hạn nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại.

4. Thời gian,địa điểm nộp hồ sơ và phí tuyển dụng

– Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: thời gian 30 ngày, trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 22/5/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa (Địa chỉ:Số 02 Phố Dốc Ga, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa; số điện thoại: 02373.941.164).

– Phí tuyển dụng: 400.000đ/thí sinh/lần (thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng

5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5.2. Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

*Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn bao gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút/người đăng ký dự tuyển (bao gồm cả thời gian chuẩn bị và trả lời).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa,Báo Thanh Hóa và được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của nhà trường.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin:  truonggtvtthanhhoa.edu.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1157 | lượt tải:265

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 874 | lượt tải:251

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2160 | lượt tải:344

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2745 | lượt tải:458

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2034 | lượt tải:307
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập115
  • Hôm nay20,640
  • Tháng hiện tại942,330
  • Tổng lượt truy cập47,998,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944