TT Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ sáu - 23/07/2021 03:07 329 0
TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...

TT Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021

23/07/2021

Căn cứ Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn năm 2021, cụ thể như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

– Tổng số chỉ tiêu viên chức cần tuyển dụng năm 2021 là 02 chỉ tiêu: Vị trí Biên tập (Phóng viên, Biên tập viên, Phát thanh viên), yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo: Phóng viên, Kỹ thuật viên, Phát thanh viên.

Đối tượng có trình độ cao hơn trình độ của ngạch theo chỉ tiêu cần tuyển dụng (cùng chuyên ngành) vẫn được đăng ký dự thi theo nguyện vọng vào một trong những ngạch viên chức nêu trên nhưng sau khi trúng tuyển chỉ xếp lương ngạch đã đăng ký dự tuyển)

Tên đơn vị đăng ký tuyển dụng; chỉ tiêu theo trình độ, chuyên ngành đào tạo nêu tại Phụ biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

1.  Đối tượng dự tuyển:

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nguyện vọng vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thuộc huyện Ninh Sơn.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

*  Lưu ý:

Đối tượng dự tuyển phải có trình độ, chuyên ngành đào tạo tuyệt đối đúng theo nhu cầu tuyển dụng do đơn vị đăng ký tại biểu tổng hợp nhu cầu kèm theo Thông báo tuyển dụng; Hội đồng xét tuyển sẽ không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các trường hợp được đào tạo theo chuyên ngành không phù hợp hoặc có liên quan đến chuyên ngành theo nhu cầu tuyển dụng.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Trường hợp đăng ký dự tuyển viên chức trình độ Đại học:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 hoặc tương đương bậc 2 trở lên- khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chứng chỉ B, trình độ A2 trở lên – Khung Châu Âu).

+ Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ A trở lên).

Trường hợp đăng ký dự tuyển viên chức trình độ Cao đẳng, Trung cấp:

+ Chứng ngoại ngữ với trình độ bậc 1 hoặc tương đương bậc 1 trở lên- khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chứng chỉ A, trình độ A1 trở lên – Khung Châu Âu).

+ Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ A trở lên).

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

III.  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng – theo quy định tại Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV.  HỒ SƠ, LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN:

1. Hồ sơ xét tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6) có chứng nhận của cấp thẩm quyền (khai chưa quá 30 ngày tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển);

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (chưa quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển);

Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ cụ thể người nhận tin và kèm theo 02 hình thẻ 4 x 6.

Chú ý :

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường Bưu chính.

– Tất cả giấy tờ, văn bằng mà viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng) theo quy định;

Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ cho người đã nộp để dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng hoặc thôi việc. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo này.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Ninh Sơn (219 Lê Duẩn, Khu phố 3, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận; Số điện thoại: 0259.3505125 hoặc 3855850).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa điểm nêu trên (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được tính đến thời điểm Phòng Nội vụ nhận được hồ sơ- căn cứ theo dấu bưu điện).

Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 9 hoặc 10 năm 2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đúng theo mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định.

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện là đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức chịu trách nhiệm thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn năm 2021, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: ninhson.ninhthuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 801 | lượt tải:192

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 574 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1694 | lượt tải:258

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2355 | lượt tải:396

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1561 | lượt tải:248
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập124
  • Hôm nay42,064
  • Tháng hiện tại238,519
  • Tổng lượt truy cập44,916,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944