UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Thứ năm - 16/09/2021 00:30 436 0
UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...

UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

16/09/2021

Thực hiện Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt; ngày 13/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức tại UBND xã Nam Điền trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:

1. Đối tượng tuyển dụng:

– Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; và tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Được Sở Nội vụ thống nhất cho tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người; chức danh công chức: Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền.

3. Điều kiện dự tuyển: Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Phần II, Kế hoạch số 114 /KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện và tốt nghiệp trình độ: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Quản lý văn hóa.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm: Thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Thời gian thu Phiếu dự tuyển: 07 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

– Địa điểm nộp phiếu: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà.

5. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng đặc cách công chức tại UBND xã Nam Điền được thực hiện bằng hình thức kiểm tra, sát hạch.

6. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

– Thời gian: Việc tuyển dụng xong trước ngày 15/10/2021.

– Địa điểm: UBND huyện Thạch Hà.

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt; UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức tại UBND xã Nam Điền trong trường hợp đặc biệt như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua việc tuyển dụng, lựa chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức để bổ sung vị trí việc làm công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền theo chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin tại xã Nam Điền.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu đã được phê duyệt; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, đúng vị trí việc làm, đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

II.  NỘI DUNG

1. Đối tượng tuyển dụng

Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2019/TT- BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; và tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Được Sở Nội vụ thống nhất cho tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người; chức danh công chức: Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền.

3.  Điều kiện dự tuyển

Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Phần II, Kế hoạch này và tốt nghiệp trình độ: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Quản lý văn hóa.

4. Thông báo tuyển dụng

Thực hiện theo Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm:

Thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thời gian thu Phiếu dự tuyển: 07 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

Địa điểm nộp phiếu: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà.

6. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng đặc cách công chức tại UBND xã Nam Điền được thực hiện bằng hình thức kiểm tra, sát hạch.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thời gian: Việc tuyển dụng xong trước ngày 15/10/2021.

Địa điểm: UBND huyện Thạch Hà.

8.  Hồ sơ bổ sung sau khi trúng tuyển

Thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Nội vụ: tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định tại Mục 4, Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Hội đồng kiểm tra sát hạch được thành lập các Ban giúp việc theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ- UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh; Ban Giám sát và thực hiện kế hoạch tuyển dụng đúng quy định.

Phòng Tài chính – Kế hoạch: phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí thực hiện việc tuyển dụng theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện: thông báo công khai trên các phương tiện thông tin về các nội dung theo Kế hoạch tuyển dụng và các nội dung khác cần công khai trong quá trình tổ chức tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng: tổ chức tuyển dụng công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Giám sát: theo phân công nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan tổ chức tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Các đơn vị liên quan: có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt đối với công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền; yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh bổ sung phù hợp.

Nguồn tin: thachha.hatinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 694 | lượt tải:128

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 483 | lượt tải:189

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1521 | lượt tải:197

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2258 | lượt tải:376

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1442 | lượt tải:212
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay45,750
  • Tháng hiện tại45,750
  • Tổng lượt truy cập42,107,246
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944