UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

Chủ nhật - 12/09/2021 22:54 182 0
UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...

UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

13/09/2021

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ – Bộ Quốc phòng, hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sủ dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

Căn cứ Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã (lần 2);

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 49/TTr-BCH ngày 15/01/2021 và Trưởng phòng Nội vụ.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành xây dựng kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo đủ số lượng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn, chức danh quy định, am hiểu về nghề nghiệp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

2.  Yêu cầu

Việc xét tuyển phải thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá và Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020, Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã đảm bảo chính xác, khách quan, nghiêm túc, công khai, chất lượng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

Tổng số nhu cầu cần tuyển dụng: 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. (Có biểu số 01 kèm theo).

2.  Thông báo nhu cầu tuyển dụng

Sau khi kế hoạch tuyển dụng được Sở Nội vụ thẩm định và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thông báo công khai chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Thời gian hoàn thành trong vòng 5 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.

3.  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Điều 8Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá và Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020, Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá, cụ thể:

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; có trình độ đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành quân sự cơ sở.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, còn phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm:

+ Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi được tuyển dụng.

+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản và tính mạng của Nhân dân và của Nhà nước.

Phòng Nội vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND huyện Thạch Thành.

Thành phần hồ sơ: Theo hướng dẫn tại Công văn số 2614/SNV- XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 và Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; số lượng hồ sơ: 02 bộ/thí sinh; hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bỏ chứng chỉ tin học theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố)

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, phải bổ sung các giấy tờ liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm: quy hoạch chức danh, quy hoạch hoặc kết quả chuẩn y BCH đảng bộ cấp xã,…

– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng/01 người)

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh tại 01 (một) UBND xã, thị trấn trên địa bàn.

4. Xây dựng phương án xét tuyển, lập danh sách những người đăng ký dự tuyển

Phòng Nội vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ dự tuyển, tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn; xây dựng phương án xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, gửi Sở Nội vụ kèm hồ sơ đăng ký dự tuyển (mỗi thí sinh 01 bộ) để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian hoàn thành trong vòng 05 ngày sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ.

5.  Thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển dụng,

Phòng Nội vụ căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch.

Số lượng, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch thực hiện theo Khoản 2 Điều 32 Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

Thời gian hoàn thành trong vòng 5 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.

6.  Tổ chức xét tuyển, công nhận kết quả trúng tuyển

Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch tổ chức xét tuyển, xác định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 32 Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày xét tuyển xong, Ban kiểm tra sát hạch trình UBND huyện xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển, thông báo công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND xã nơi tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển.

7.  Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, Phòng Nội vụ tham mưu để Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nội dung chuyên môn liên quan đến công tác tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã theo đúng quy định hiện hành.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với UBND huyện trong việc tuyển dụng các chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chủ tịch UBND các xã thị trấn: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, xác định vị trí các chức danh còn thiếu, báo cáo nhu cầu cần tuyển dụng của địa phương, đề xuất UBND huyện xem xét những người có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, thuộc nguồn quy hoạch chức danh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi được tuyển dụng, theo hướng dẫn số 10/HD/BTCTU ngày 14/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm thông báo công khai trên trang thông tin điện tử huyện về kế hoạch tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có trách nhiệm thông báo công khai trên hệ thống phát thanh và đưa tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2021 và thay thế Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Thạch Thành, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa xem xét thẩm định.

Nguồn tin: thachthanh.thanhhoa.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 806 | lượt tải:194

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 583 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1702 | lượt tải:258

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2359 | lượt tải:397

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1567 | lượt tải:249
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay24,457
  • Tháng hiện tại394,046
  • Tổng lượt truy cập45,071,716
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944