UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018

Thứ ba - 11/12/2018 22:28 466 0
UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018 như sau: ...

UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018

12/12/2018

UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Cẩm Lệ nhằm lựa chọn người đảm bảo các tiêu chuẩn, yêu cầu về phẩm chất, năng lực, trình độ và có tâm huyết để bổ nhiệm.

2. Yêu cầu

a. Đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; đề cao vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

b. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giới và đúng về thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

c. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

d. Người dự thi phải bảo đảm về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn.

đ. Viên chức đã được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tại vị trí tổ chức thi tuyển nhưng không đăng kí thi tuyển (không có lý do chính đáng) thì khi rà soát lại danh sách quy hoạch hàng năm, đơn vị báo cáo cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

2. Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

3. Công văn số 4260/BTC-HCSN ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án Thí điểm đối mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

4. Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

5. Kết luận số 162-KL/TU ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về một số nội dung thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

6. Công văn số 543/UBND-SNV ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

7. Thông báo số 240-TB/QU ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Quận ủy Cẩm Lệ về thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ thống nhất chủ trương thi tuyển các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường thuộc quận.

III. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Số lượng, vị trí thi tuyển

 a) Số lượng: Thi tuyển 03 chức danh quản lý

b) Vị trí thi tuyển:

– Bậc Tiểu học: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Dư Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh

– Bậc THCS: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật.

Mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có ít nhất 02 ứng viên đăng ký thi tuyển. Trường hợp chỉ có 01 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 02 người dự tuyển vào 01 chức danh tuyển chọn, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 01 người dự thi thì việc có tổ chức thi hay không do Hội đồng Thi tuyển xem xét, quyết định.

2. Đối tượng dự tuyển

a. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn được quyền không đăng ký dự tuyển nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mắc khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

– Viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc đi học tập, đào tạo tập trung ở các địa phương ngoài thành phố.

– Đang trong trường hợp bản thân hoặc gia đình gặp các trường hợp bất khả kháng khác được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý không tham gia dự tuyển.

b. Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Cẩm Lệ (ngoài các đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn), nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn.

c. Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên) nếu đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị và tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn, được tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy cùng cấp đồng ý bằng văn bản.

– Đăng ký dự tuyển chức danh hiệu trưởng thì phải là phó hiệu trưởng cấp học dự thi (hoặc chức danh tương đương).

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người dự tuyển

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Đủ tiêu chuẩn chính trị để xem xét bổ nhiệm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

– Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 7043/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương các đơn vị, trường học thuộc ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng .

– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng được cơ quan chức năng có thẩm quyền, chứng nhận.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

– Ứng viên đăng ký dự tuyển từ nơi khác thì phải được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý (bằng văn bản) cho tham gia dự tuyển.

b. Điều kiện, tiểu chuẩn cụ thể

– Trình độ:

+ Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

+ Có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học, giáo dục phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với ứng viên dự thi chức danh phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với ứng viên dự thi chức danh hiệu trưởng trường tiểu học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ tương đương đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Tuổi bổ nhiệm: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

– Các tiêu chuẩn, điều kiện khác:

+ Cấp trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng cấp học tương ứng (đối với hiệu trưởng). Cấp phó phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do cấp trưởng phân công.

+ Đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp của cấp học hoặc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên.

+ Có tên trong danh sách quy hoạch của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp ứng viên dự thi thuộc Điểm c, Khoản 2, Mục III Kế hoạch này).

+ Đã giảng dạy ít nhất 05 (năm) năm hoặc 04 (bốn) năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn ở cấp học.

+ Được cấp có thẩm quyền phân loại đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ) bao gồm:

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

– Lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 do cá nhân tự khai, được cơ quan sử dụng công chức, viên chức xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển chọn. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và được dịch sang tiếng Việt, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bảng kê khai tài sản theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác, cư trú kèm theo bản sao phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 03 (ba) năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp về việc đồng ý để ứng viên tham gia dự tuyển;

– Bản nhận xét của cấp ủy hoặc tổ trưởng tổ dân phố (đối với ứng viên chưa phải là đảng viên) nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người dự tuyển và gia đình.

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có)

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

 – Thời gian: Nhận hồ sơ đăng kí dự thi trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai kế hoạch thi tuyển.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận Cẩm Lệ – Số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại 0236-3674163.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

1. Quyền của người dự tuyển

– Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

– Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và bảo vệ Đề án.

– Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi kết quả tuyển chọn được cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn thông qua.

2. Nghĩa vụ của người dự tuyển

– Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng Thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

– Nghiêm túc, trung thực trong suốt quá trình dự thi.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Thi viết

a) Nội dung

– Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng Thi tuyển quy định.

– Thời gian thi viết là 180 phút. Bài thi viết được tính theo thang điểm 100.

b) Quy trình tổ chức thi viết

– Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển quyết định chọn đề thi viết trong ngân hàng đề thi do Ban Ra đề thi chuẩn bị, bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu tối mật trong suốt quá trình xây dựng ngân hàng đề thi đến khi công bố đề thi viết được chọn.

– Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển chỉ đạo Ban Coi thi tổ chức thi viết theo quy định.

– Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi viết, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển quyết định chọn ít nhất 03 thành viên Hội đồng Thi tuyển để thực hiện việc chấm bài thi viết theo đáp án đã được Ban Ra đề thi xây dựng. Bài thi viết phải được rọc phách theo quy định trước khi chuyển đến các thành viên Hội đồng Thi tuyển được chọn để chấm thi. Việc phân công thành viên chấm thi được thực hiện theo hình thức bốc thăm.

Các thành viên Hội đồng Thi tuyển chấm bài thi viết độc lập trong thời hạn 02 ngày làm việc và phải gửi kết quả chấm thi cho Thư ký Hội đồng Thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi tuyển trước khi thông báo đến người dự tuyển.

– Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng

– Thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng Thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng Thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển xem xét, quyết định chấm lại đối với bài thi này.

– Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chấm thi viết xong, Hội đồng Thi tuyển phải thông báo kết quả chấm bài thi viết đến người dự tuyển. Người dự tuyển được quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả chấm thi.

– Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển quyết định chọn ít nhất 03 thành viên khác (không phải những người đã chấm bài thi trước khi phúc khảo) của Hội đồng Thi tuyển để thực hiện việc chấm phúc khảo bài thi viết và thông báo kết quả đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo.

Các thành viên Hội đồng Thi tuyển chấm phúc khảo bài thi viết độc lập trong thời hạn 02 ngày làm việc phải gửi kết quả chấm phúc khảo cho Thư ký Hội đồng Thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi tuyển trước khi thông báo đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo.

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chấm phúc khảo xong, Hội đồng Thi tuyển thông báo kết quả đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo.

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả chấm thi viết (trường hợp có đơn đề nghị phúc khảo thì chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả chấm phúc khảo), Hội đồng Thi tuyển phải có văn bản thông báo để người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án.

2. Thi xây dựng, trình bày và bảo vệ Đề án

a. Nội dung xây dựng, trình bày và bảo vệ Đề án

– Nội dung:

+ Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

+ Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.

+ Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng Thi tuyển và những người tham dự.

+ Yêu cầu về thể thức Đề án: Đề án được viết không quá 25 trang A4; Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14pt.

– Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút bằng công cụ trình chiếu power point. Người thi sau không được tham dự theo dõi phần thi của người trình bày trước.

– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng Đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ Đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

b) Xây dựng Đề án

– Công bố đề tài và thời gian xây dựng Đề án: Sau khi thông báo kết quả bài thi viết, Hội đồng Thi tuyển công bố công khai đề tài để xây dựng Đề án và quy định thời hạn nộp Đề án. Theo đó, người dự tuyển gửi trước Đề án cho Hội đồng thi tuyển ít nhất là 03 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức bảo vệ Đề án. Thành viên Hội đồng Thi tuyển khi nhận Đề án phải bảo quản tài liệu và lưu trữ theo chế độ tối mật trong suốt quá trình chấm và bảo vệ Đề án.

– Tài liệu cung cấp để xây dựng Đề án: Theo phụ lục tài liệu đính kèm

c. Quy trình tổ chức trình bày và bảo vệ Đề án

– Thành phần tham dự phần trình bày Đề án của người dự tuyển, gồm: + Toàn bộ Hội đồng Thi tuyển.

+ Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt, đại diện của các tổ chức đoàn thể và công chức, viên chức của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự tuyển.

+ Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển điều hành và quyết định việc người dự tuyển phải trả lời câu hỏi chất vấn của những người tham dự, bảo đảm đúng yêu cầu của chức danh tuyển chọn và thời gian trả lời chất vấn của người dự tuyển.

– Thực hiện bốc thăm để xác định thứ tự trình bày Đề án.

Sau khi người dự thi trình bày Đề án, các thành viên Hội đồng Thi tuyển đặt câu hỏi chất vấn để người dự thi trả lời. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 phút đến 45 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút. Câu hỏi của các thành viên Hội đồng Thi tuyển phải liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thi tuyển, góp phần làm rõ nội dung đã trình bày hoặc những câu hỏi chuyên sâu, đánh giá sự hiểu biết, kinh nghiệm, tư duy, giải quyết tình huống của người dự thi. Không nêu những câu hỏi mang tính gợi ý, giải đáp giúp người dự thi hoặc thể hiện quan điểm cá nhân về người dự thi.

– Chấm điểm:

+ Các thành viên Hội đồng Thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số điểm của cả 03 phần) cho Thư ký Hội đồng Thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi tuyển trước khi công bố.

+ Nếu phần thuyết trình hoặc trả lời câu hỏi quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo quy định của Hội đồng Thi tuyển (cứ quá 01 phút trừ 0,5 điểm).

– Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng Thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp thành viên Hội đồng Thi tuyển cho tổng số điểm đánh giá chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng Thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả đánh giá Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng Thi tuyển.

– Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày Đề án. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

– Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi trình bày Đề án xong, Hội đồng Thi tuyển phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển.

3. Cách xác định người trúng tuyển

– Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng Thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn lấy người có số điểm thi Đề án (gồm xây dựng, trình bày và bảo vệ Đề án) cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm để lấy ý kiến cấp ủy cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn bằng văn bản. Nếu nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

– Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Điểm a, Khoản 3, Mục V Kế hoạch này, cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn phải có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm (cấp ủy không thực hiện bỏ phiếu kín).

– Trường hợp người được đưa ra lấy ý kiến mà cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn không đồng ý thì phải nêu rõ lý do hợp lý (mới phát hiện người dự tuyển không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm) thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn tiếp tục chọn người có kết quả điểm thi trình bày Đề án thấp hơn liền kề trong số những người đạt trên 50 điểm để đưa ra lấy ý kiến cấp ủy cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cấp ủy cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm ban hành quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển và tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm theo quy định.

– Sau khi công bố quyết định bổ nhiệm, cơ quan tổ chức thi tuyển báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý để tổng hợp định kỳ báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện thí điểm.

VI. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thông báo công khai Kế hoạch Thi tuyển

– Thời gian thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đươc phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

– Hình thức thông báo: Trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Đà Nẵng), Trang Thông tin điện tử của UBND quận Cẩm Lệ; đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND quận và các đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thông báo danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển

– Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký thi tuyển, thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thẩm định hồ sơ của ứng viên đăng ký dự tuyển, thời gian thẩm định hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển, cụ thể như sau:

– Phòng Nội vụ gửi 01 bộ hồ sơ (đầy đủ) của ứng viên cho Ban Tổ chức Quận ủy để thẩm định theo quy định và cho ý kiến về bảo vệ chính trị nội bộ.

– Ban Tổ chức Quận ủy có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cho ý kiến nhận xét về phẩm chất, đạo đức và thẩm định bản kê khai tài sản của ứng viên theo quy định.

– Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định các tiêu chuẩn còn lại.

– Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn để thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển, đảm bảo nguyên tắc có số dư (ít nhất 02 người tham gia dự tuyển vào 01 chức danh tuyển chọn).

– Thời gian thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển: Sau khi cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về danh sách ứng viên đăng kí thi tuyển; cơ quan tổ chức thi tuyển thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử; đồng thời niêm yết tại và trụ sở làm việc của UBND quận và đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển trong thời hạn ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức thi tuyển và có văn bản trả lời đối với các ứng viên không đạt yêu cầu thi tuyển.

3. Thành lập Hội đồng Thi tuyển

a) Số lượng, thành phần Hội đồng Thi tuyển Hội đồng không quá 11 thành viên do Chủ tịch UBND quận quyết định, gồm:

– Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển là Chủ tịch UBND quận; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển là Trưởng phòng Nội vụ quận; Thư ký Hội đồng Thi tuyển là công chức làm công tác tổ chức cán bộ của Phòng Nội vụ quận; Ủy viên còn lại của Hội đồng Thi tuyển là đại diện cấp ủy và lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyển bổ nhiệm; đại diện cấp ủy và lãnh đạo của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn, … phải đảm bảo có ít nhất 70% các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tham gia Hội đồng.

– Không cử làm thành viên Hội đồng Thi tuyển đối với những người là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng của người dự tuyển và những người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ cấu tham gia Hội đồng Thi tuyển nhưng thuộc trường hợp không được cử tham gia Hội đồng Thi tuyển theo quy định thì cử cấp phó của người đứng đầu tham gia.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi tuyển

– Thành lập bộ phận giúp việc, gồm: Ban Ra đề thi (để xây dựng ngân hàng đề thi viết và thang điểm của từng đề thi viết cho chức danh dự tuyển và để xây dựng tên đề tài Đề án); Ban Chấm thi bài thi viết, Ban Chấm phúc khảo bài thi viết (nếu có); Ban Coi thi và Ban Phách;

– Tổ chức chấm điểm bài thi viết (người chấm được lựa chọn trong thành phần Hội đồng Thi tuyển và do Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển quyết định về số lượng, thành viên cụ thể) và chấm điểm trình bày Đề án của người dự tuyển (toàn bộ thành viên Hội đồng Thi tuyển tham gia chấm điểm Đề án); thông báo kết quả thi đến người dự tuyển.

– Chậm nhất trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chấm thi xong, Hội đồng thi tuyển phải báo cáo về kết quả thi tuyển;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

c. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng Thi tuyển

– Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển:

+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng Thi tuyển theo quy định, chỉ đạo tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng nội quy, quy chế của kỳ thi;

+ Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng Thi tuyển;

+ Quyết định thành lập Ban Ra đề thi; Ban Chấm thi bài thi viết, Ban Chấm phúc khảo bài thi viết (nếu có); Ban Coi thi và Ban Phách;

+ Tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ đề thi theo đúng quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu tuyệt mật;

+ Tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách và chấm thi theo quy định;

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý xem xét, quyết định công nhận kết quả thi;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

– Phó Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng Thi tuyển theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển.

– Các Ủy viên của Hội đồng Thi tuyển do Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng Thi tuyển thực hiện đúng quy định.

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng Thi tuyển giúp Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển:

+ Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng Thi tuyển và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng Thi tuyển;

+ Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu để hướng dẫn, cung cấp cho ứng viên dự tuyển;

+ Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng ban Coi thi; bàn giao bài thi cho Trưởng ban Phách, nhận bài thi đã rọc phách và đánh số phách từ Trưởng ban Phách; bàn giao bài thi đã rọc phách cho Trưởng ban Chấm thi và thu bài thi đã có kết quả chấm thi từ Trưởng ban Chấm thi theo đúng quy định;

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng Thi tuyển;

+ Nhận đơn phúc khảo và ghi rõ ngày nhận đơn phúc khảo theo dấu văn thư của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chuyển đến, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển để báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý xem xét, quyết định.

d) Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Thi tuyển

– Hội đồng Thi tuyển làm việc công khai, dân chủ, khách quan, trung thực, công tâm, quyết định theo đa số.

– Các thành viên Hội đồng Thi tuyển chấm điểm độc lập bằng phiếu kín, giữ bí mật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển về quyết định chấm điểm của mình.

– Hội đồng Thi tuyển được sử dụng con dấu của UBND quận Cẩm Lệ trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi, Hội đồng Thi tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ chức thi tuyển

– Thời gian thi tuyển: Theo thông báo cụ thể của Hội đồng Thi tuyển.

– Địa điểm thi tuyển: Thi viết và thi bảo vệ Đề án tại Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ, số 133 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

5. Thông báo kết quả trúng tuyển

Sau khi hoàn thành việc thi tuyển, Hội đồng Thi tuyển thông báo kết quả thi tuyển. Kết quả trúng tuyển được thông báo trước toàn thể thí sinh dự thi và đăng trên Trang Thông tin điện tử của UBND quận Cẩm Lệ; đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND quận và các đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Nội vụ

– Tham mưu UBND quận văn bản trình Ban Thường vụ Quận ủy xin chủ trương thi tuyển; thời gian tổ chức thi tuyển và số lượng, cơ cấu Hội đồng Thi tuyển; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

– Chủ trì, phối hợp với Văn Phòng HĐND và UBND quận tham mưu chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, dự toán kinh phí, trang thiết bị, … phục vụ kỳ thi theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

– Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch đề xuất kinh phí phục vụ kỳ thi theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

– Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận kiểm tra, đôn đốc công tác thông tin tuyên truyền Kế hoạch Thi tuyển.

2. Các đơn vị có chức danh thi tuyển

– Tạo điều kiện để các ứng viên dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; các vấn đề khác có liên quan đến vị trí thi tuyển.

– Thông báo cho cán bộ quản lý, cấp ủy chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và viên chức của đơn vị đăng ký tham dự phần thi trình bày Đề án và chất vấn người dự tuyển.

3. Các đơn vị có người tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham dự thi đầy đủ.

4. Giao Trưởng Đài truyền thanh quận và bộ phận phụ trách Trang Thông tin điện tử UBND quận

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thi tuyển đã được phê duyệt.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Tác giả bài viết: Nguồn tin: camle.danang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 516 | lượt tải:89

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 385 | lượt tải:145

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1189 | lượt tải:131

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2132 | lượt tải:338

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1227 | lượt tải:194
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập178
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm175
  • Hôm nay23,664
  • Tháng hiện tại185,424
  • Tổng lượt truy cập35,944,344
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944