Chính trị học (7310201)

Chính trị học (7310201)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân), C20 (Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Chính trị học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về chính trị học vào hoạt động chuyên môn.

Chương trình đào tạo ngành Chính trị học cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng giải quyết các vấn đề; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

Chương trình đào tạo ngành Chính trị học còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); C19 (Ngữ văn, Lịch sử, GDCD); C20 (Ngữ văn, Địa lý, GDCD).

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Chính trị học: 3.5 năm (7 học kỳ), 120 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Chính trị học sẽ có thể:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức của các môn khoa học chính trị trong các hoạt động nghiệp vụ và nghiên cứu.

Vận dụng các kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tin học cơ bản vào công tác chuyên môn.

Áp dụng các kiến thức cơ bản về Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng, thực hành văn bản, tra cứu, quản lý thông tin vào trong học tập và nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành.

Áp dụng tri thức và phương pháp liên ngành để giải quyết những vấn đề chính trị trong tiếp cận và nghiên cứu Chính trị học.

Áp dụng tri thức và phương pháp nghiên cứu tổ chức, hành chính, các phương pháp thu thập, xử lí thông tin phục vụ các quá trình chính trị và chính sách

Diễn giải mối quan hệ giữa chính trị và chính sách, chính sách công của Việt Nam, vai trò của chính trị và chính sách trong phát triển xã hội.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Phát triển khả năng tư duy lý luận về chính trị.

Thực hiện chính xác việc thu thập và xử lí thông tin, tình huống chính trị.

Kết hợp nghiên cứu các vấn đề về Chính trị học.

Soạn thảo các văn bản hành chính và văn bản của Đảng một cách thuần thục.

Tổ chức thực thi chính sách, điều chỉnh chính sách.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính trị trên các phương tiện truyền thông đại chúng một cách khoa học, hiệu quả.

Phối hợp trong phương pháp lãnh đạo, quản lí, phân quyền (quyền lực cứng, quyền lực mềm, phân quyền chiều dọc, phân quyền chiều ngang…) và trong giao tiếp xã hội nói chung, giao tiếp trong các quan hệ công việc nói riêng.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí và ký túc xá cho sinh viên.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc:

Các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị (bao gồm tất cả các cơ quan khối Đảng, Nhà nước và đoàn thể); ở các vị trí như sau:

Làm công tác tham mưu trong việc hoạch định các chủ trương, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị;

Tham gia phân tích, tổng hợp, đánh giá phục vụ cho công tác sơ, tổng kết việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội;

Thực hiện việc nghiên cứu tổng kết công tác lý luận và thực tiễn ở các cơ quan làm công tác lý luận, công tác tư tưởng, văn hóa.

Tham gia giảng dạy tại các Trường chính trị, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, Trung tâm chính trị.

Các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, ở các vị trí như sau:

Tham gia phân tích đánh giá môi trường chính trị, kinh tế – xã hội tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và lợi nhuận doanh nghiệp; nâng cao sức cạnh tranh và hạn chế rủi ro trong hoạt động;

Tham mưu cho lãnh đạo các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thiết kế, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của địa phương; phù hợp với đường lối mở cửa hội nhập của Đảng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các tổ chức, đơn vị kinh tế.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Chính trị học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Chính trị học trong và ngoài nước.

Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Chính trị học tại các Viện,  Trường trong nước.

10. Liên hệ:

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 097.414.21.66 (Cô Hằng)