Khoa Luật – Trường Kinh tế, Luật thuộc Trường Đại học Trà Vinh

144