Quản lý nhà nước (7310205)

Quản lý nhà nước (7310205)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước được xây dựng theo định hướng nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT ngành quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về:

Lĩnh vực khoa học quản lý, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong hoạt động quản lý và quản lý nhà nước.

Khả năng quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; truyền đạt vấn đề và giải pháp tiên tiến đến người khác; phổ biến  kiến thức, kỹ năng trong hoạt động quản lý nhà nước.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C04 (Ngữ văn, Địa lý, Toán); D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Quản lý nhà nước: 3.5 năm (7 học kỳ, 121 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc

Vận dụng các kiến thức cơ bản về nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào các hoạt động và quan hệ quản lý.

Vận dụng hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên quan đến ngành học, như: chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, tâm lý,…

Phân biệt được những tri thức cơ bản của quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước như: Quy luật, mối quan hệ, mục tiêu, phương pháp, công cụ, cơ cấu, con người… trong quản lý.

Kết hợp các tri thức của quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, ngành cụ thể.

Phân tích các vấn đề liên quan đến điều kiện bảo đảm có hiệu quả quản lý nhà nước như thể chế quản lý, giao tiếp, công tác xã hội, văn bản quản lý, thực hiện chính sách quản lý, công sở, công sản,…

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Sử dụng thành thạo CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Tham mưu cho lãnh đạo các cấp về nội dung, yêu cầu trong quy trình, cách thức thực hiện các vấn đề quản lý hành chính nhà nước cụ thể.

Thực thi chính sách, pháp luật về một vấn đề, nội dung cụ thể của quản lý nhà nước.

Lựa chọn các hình thức, phương tiện truyền thông phù hợp để truyền tải các chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đến các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội.

Dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng, hướng dẫn chuyên môn cho các cán sự trong cơ quan, tổ chức.

Quản lý tốt tiến trình công việc được giao tại cơ quan, đơn vị.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn (ban, ngành, sở, phòng, trung tâm..), cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp các cấp;

Công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang;

Cán bộ hành chính văn phòng; thư ký tổng hợp; chuyên viên văn phòng; cán bộ văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

Làm việc ở bộ phận tham mưu, tổng hợp; trợ lý cho các cấp lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan, tổ chức;

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Quản lý Nhà nước sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành quản lý nhà nước trong và ngoài nước.

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Quản lý Công tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

KHOA QUẢN TRỊ – TRƯỜNG KINH TẾ – LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Liên hệ: Thạc sĩ Tài Lê Khanh, 0911117135